Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม 103 รายการ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รหัส กิจกรรมชุมนุม ลงทะเบียน/รับ ครูที่ปรึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
001 ประชาสัมพันธ์
สถานที่ : อาคารเกียรติภูมิ

รายละเอียด : ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางประชาสัมพันธ์เท่านั้น

39/50

ครูปัญจพล บุญมณีชัยกุล
ครูรัตนา บุญพรม
002 ขับร้องประสานเสียง
สถานที่ : อาคารดุริยางค์ ห้อง 802

รายละเอียด : มีใจรักในการร้องเพลง มีเวลาซ้อมหลังเลิกเรียน รักและกล้าแสดงออกทางดนตรี และมีระเบียบ วินัย พร้อมพัฒนาตนเอง

21/40

ครูมาโนช อุดหนุน
003 ดุริยางค์สากล
สถานที่ : 800 ห้องดุริยางค์

รายละเอียด : มีใจรักในการเล่นดนตรี มีเวลาฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านดนตรีมาก่อน และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

69/72

ครูมาโนช อุดหนุน
ครูวิชัย บุราณรักษ์
004 รักษาดินแดน ปี 1
สถานที่ : ห้องชุมนุมรักษาดินแดน หอประชุมชินวรณ์ฯ

รายละเอียด : ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเป็นนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.19

185/200

ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูทัศณัยฐ์ พันธ์กูล
ว่าที่ ร.ต. หญิง จินตนาพร สะอาด
ว่าที่ ร.ต. หญิง อาทิตยภัทร วรรณวัฒน์
005 รักษาดินแดน ปี 2
สถานที่ : ห้องชุมนุมรักษาดินแดน หอประชุมชินวรณ์ฯ

รายละเอียด : ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเป็นนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.19

178/200

ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูวรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์
ครูวรัท สะอาด
ครูรุ้งระวี บุญโยประการ
ครูกานต์ชนก วุฒิ
006 รักษาดินแดน ปี 3
สถานที่ : ห้องชุมนุมรักษาดินแดน หอประชุมชินวรณ์ฯ

รายละเอียด : ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเป็นนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.19

155/200

ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูเอื้อมพร ถิรจิตตานนท์
ครูสิรภพ คุ้มพ่วงดี
ว่าที่ ร.ต.จุมพล ภักวิลัย
ว่าที่ ร.ต. หญิงรัชฎาพร กันเสนาะ
007 สภานักเรียน
สถานที่ : อาคารสภานักเรียน

รายละเอียด : เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน

39/50

ครูกฤษฎา สิทธิพรม
ครูปภานันท์ สะอาด
008 ลูกเสือกองเกียรติยศ
สถานที่ : ห้องลูกเสือ

รายละเอียด : -

74/100

ครูสราวุฒิ คะเรรัมย์
ครูสิรภพ นักเสียง
ครูอนุชา เภกะสุต
009 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่ : ห้องธนาคารโรงเรียน

รายละเอียด : ต้องอยู่ยาวทั้ง 3ปี ฝึกงาน สำนักงานฝาก-ถอน ทั้งระบบเก่า Mymo 2 ปี ปีที่ 3 สอนงานน้องรุ่นต่อไป

8/50

ครูจิราพร บุญวาที
ครูสุฤตา โสมล
ครูสุภัทรา สิริรุ่งเรือง
010 ชุมนุม Biosociety
สถานที่ : 323

รายละเอียด : นักเรียนชั้น ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือก และนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ที่เป็นสมาชิกชุมนุมเดิม

54/75

ครูกุลภัสสร์ สายทอง
ครูสุกฤตา โสมล
011 สหกรณ์โรงเรียน
สถานที่ : ห้องสหกรณ์โรงเรียน อาคาร 2 (ข้างซุ้มนม)

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.2

24/25

ครูพันทิวา วาศนาวิน
012 สร้างสรรค์วันว่าง
สถานที่ : 128

รายละเอียด : เป็นนักเรียนม.6

19/20

ครูพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล
013 เทเบิลเทนนิส
สถานที่ : บริเวณโต๊ะปิงปอง โรงยิม

รายละเอียด : รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6

20/25

ครูสุพรรณี ภูสีน้ำ
014 คอมพิวเตอร์กราฟิก
สถานที่ : 522

รายละเอียด : เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.5

25/25

ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
015 YC Corner
สถานที่ : 1222 ห้องแนะแนว

รายละเอียด : เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา มีมุมมองในการใช้ชีวิตเชิงบวก เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องรักษาความลับได้ดี และมีความสนใจในการให้คำปรึกษา

42/45

ครูกรวรรณ จารัตน์
ครูศศิวิมล ศศิวรกุล
ครูวันทนา ปัญญาวรพงศ์
ครูวริษฐา กมลสุขยืนยง
016 Perfect mat(c)h
สถานที่ : 1136

รายละเอียด : เฉพาะม.1 และม.6

19/40

ครูจูนมณี กิจครวญ
ครูอารยา พุกสีดา
017 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่ : 511

รายละเอียด : เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ICTP เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1/4, ม.2/4, ม.3/4)

40/40

ครูชญาณัฏฐ์ คำรอด
ครูจารุวรรณ พงษ์พรต
018 Math-Eng เราไม่ทิ้งกัน
สถานที่ : 136

รายละเอียด : -

18/40

ครูพรทิพย์ อนุลาวัลย์
ครูบุญชิรา แก้วศรี
019 ก้าวทันเทคโนโลยี
สถานที่ : 942

รายละเอียด : รับนักเรียนม.3และม.4 เท่านั้น

19/40

ครูกุลกัลยา อยู่ศรี
ครูณัชชา สิงห์จวง
020 วิทยาศาสตร์มหาสนุก
สถานที่ : 325

รายละเอียด :

21/21

ครูณัฐนันท์ บุญไชย
021 วิทย์คิดสนุก
สถานที่ : 122

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนชั้นม.1

19/20

ครูกรวรรณ สินธุรัตน์
022 จิปาถะศิลป์
สถานที่ : 702 , 703 อาคารทัศนศิลป์

รายละเอียด : สนใจและรักในการทำงานศิลปะ พร้อมรับการฝึกฝนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ

39/40

ครูฉัตรกมล ยุทธนากร
ครูณัฐวัฒน์ เข็มโคตร
023 Crossword Game
สถานที่ : 123

รายละเอียด : -

40/42

ครูภัทราวดี โภชาดม
ครูเอมมิกา กลิ่นขจร
024 Save Earth,Save Us
สถานที่ : 134

รายละเอียด : -

15/40

ครูอรพินท์ แนช
ครูพัชรินทร์ อิ่มประยูร
025 clear homework
สถานที่ : 944

รายละเอียด :

39/40

ครูอิชยนิติ มูลชอบ
ครูอังคณา ฟูคณะ
026 DIY (Do It yourself )
สถานที่ : 915

รายละเอียด :

14/40

ครูสุรัชนี ภัทรเบญจพล
ครูสุมาลี ภัทรเบญจพล
ครูวิศิษฎ์ พูลพฤกษ์
027 คำคมแสนสนุก
สถานที่ : 221

รายละเอียด :

37/40

ครูปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์
ครูมธุชา สุวรรณรัตน์
028 Fun Math
สถานที่ : 921

รายละเอียด : นักเรียนชั้น ม.4/10,11 และ 14

0/20

ครูณัฐชยา จิตรสมาน
029 English life quotes
สถานที่ : 235

รายละเอียด :

2/25

ครูฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์
030 Board Games
สถานที่ : 331

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียน ม.ปลาย

37/40

ครูเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม
ครูธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์
031 Basic English Phonics
สถานที่ : 924

รายละเอียด :

5/20

ครูกัญญาณี ชินเดช
Miss. Siham Lguerd
032 เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
สถานที่ : 911

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียน ม.6

20/20

ครูดวงกมล รักษ์สุจริต
033 ดนตรีสากล
สถานที่ : ห้องดนตรีสากล

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนโควต้า และนักเรียนลงเรียนวิชาเพิ่มเติม ดนตรีสากลเท่านั้น

6/10

ครูรุ่งรัตน์ ชาญกิจ
034 GSP
สถานที่ : 921

รายละเอียด :

20/20

ครูพรพิมล พูลรส
035 ศิลปะเส้นด้าย
สถานที่ : 921

รายละเอียด : -

8/20

ครูสุภาพร ชูจิตร
036 Work from School
สถานที่ : 1141

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนชั้น ม.5

28/30

ครูทัศน์พล วิเศษ
037 เปิดโลกภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ : 138

รายละเอียด : ศึกษาภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าได้

20/20

ครูญาดา เดิมสมบูรณ์
038 ทำมาค้าขาย
สถานที่ : 412 , 423 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด : รับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4/12,15 ม.5/12,15 ม.6/12,15

48/100

ครูจำเรียง ไชยเจริญ
ครูเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์
ครูวรรณี ศริดี
ครูนงลักษณ์ บุญล้อม , ครูสุดใจ เปรื่องปราชญ์
ครูรัชดาวรรณ อัมรี , ครูสุจิตรา อินอำพร
039 ช่างถ่ายภาพ บจ.
สถานที่ : 423

รายละเอียด : -

14/20

ครูวิวัฒนา อารอบ
040 เสริมสร้าง เริ่มเข้าสู่ Biology
สถานที่ : 125

รายละเอียด :

11/20

ครูธิติมา ประคองทรัพย์
041 Thai - English พิชิตงานค้าง
สถานที่ : 126

รายละเอียด :

39/40

ครูรัตน์ดา สุขเหลือ
ครูสาวอุษา มะโนนึก
042 IT ภาษาไทย
สถานที่ : 1134

รายละเอียด : รับเฉพาะ ม.6

22/25

ครูณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์
043 ครูเรียกมาเคลีย(งาน)
สถานที่ : 1147

รายละเอียด :

37/40

ครูลินดา ผัดนารี(สิงหกุล)
ครูอมรประภา กระทอง
044 ห้องแห่งความรู้สังคมศึกษา
สถานที่ : 236

รายละเอียด : ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

5/25

ครูธีระพงษ์ สืบโสดา
045 ภารกิจพิชิตงานค้าง
สถานที่ : 135

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนชั้น ม.2 ม.4

39/40

ครูสุวนิตย์ บุญเพ็ง
ครูรุ่งอรุณ มากประยูร
046 สอวน. คณิตศาสตร์ 1/2566
สถานที่ : 1137

รายละเอียด : -

13/25

ครูวัฒนะ เจริญนาน
047 ชุมนุมชีววิทยาโอลิมปิก
สถานที่ : 321

รายละเอียด : รักและชื่นชอบวิชาชีววิทยา , มีเจคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา

11/20

ครูนายิกา สันทารุนัย
048 เตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย
สถานที่ : 326

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3

14/25

ครูปรินดา อินทสุวรรณ
049 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สถานที่ : 333

รายละเอียด : สนใจด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

42/42

ครูพนารัตน์ เอกปัจชา
ครูสาวมรีจิ คงทรัตน์
050 สรรค์สร้างเวลารู้
สถานที่ : 137

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนม.3

24/30

ครูพงค์นุช พูลสมบัติ
ครูน้ำอ้อย สามัญ
051 เครื่องบินบังคับวิทยุ
สถานที่ : ห้องพักครู1226

รายละเอียด : มีเวลาฝึกซ้อมตอนเย็น และเสาร์-อาทิตย์ , ผู้ปกครองสนับสนุน

5/20

ครูบริสุทธิ์ สะเดา
052 MSEP เพื่อการเรียนรู้
สถานที่ : 1122

รายละเอียด : เป็นนักเรียนแผนการเรียน MSEP

14/20

ครูวิศรุต บัวตูม
053 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยเกมส์ออนไลน์
สถานที่ : 941

รายละเอียด :

25/25

ครูนิรันต์ คายเซ่า
054 ศิลปะป้องกันตัว
สถานที่ : โรงพลศึกษา

รายละเอียด : เป็นนักกีฬาหรือมีทักษะทางด้านกีฬา เทควันโด/วูซู/ยูโด/ยิวยิตสู/คาราเต้ หรือศิลปะป้องกันอื่นๆ

21/21

ครูภัทรพล เจริญเมือง
055 ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
สถานที่ : 1135

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้น ม.6

20/20

ครูสุพจนา ยุติวงษ์
056 Photo Science
สถานที่ : 327

รายละเอียด :

29/40

ครูจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ
ครูกิตติยา สุวรรณรัตน์
057 English for education
สถานที่ : ข้างห้องเตรียมใต้อาคารชินวรณ์

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนม.6

0/20

ครูเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี
058 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่ : ห้องนาฏศิลป์ไทย

รายละเอียด : มีใจรักในศิลปะการแสดงต่างๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

27/27

ครูธนภรณ์ บุญเลิศ
059 เพื่อนติวเพื่อน
สถานที่ : 1126

รายละเอียด : นักเรียนแผนการเรียน สสวท.

4/50

ครูสุรีรัตน์ ว่องไว
ครูพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ
060 Dancercise
สถานที่ : ห้องนาฏศิลป์

รายละเอียด : สำหรับนักเรียนที่มีทักษะในการเต้น , สำหรับนักเรียนที่มีใจรักมีจิตสาธารณะ

25/25

ครูเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์
061 Social relax
สถานที่ : 131

รายละเอียด : -

25/25

ครูอิงคพัฒน์ พมพล
ครูสุวิมล ถนอมจิต
062 คนเก่งเศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร์
สถานที่ : ห้องทะเบียนวัดผล

รายละเอียด : เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 3 จำนวน 5 คน,เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จำนวน 10 คน,เป็นผู้สนใจในวิชาเศรษฐศาสตร์หรือภูมิศาสตร์

8/15

ครูศิราณี กุลฉวะ
ครูธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์
063 สนุกกับภาษาไทย
สถานที่ : 923

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนชั้นม.1

18/25

ครูภากร แก้วระดี
064 จิปาถะ
สถานที่ : 233

รายละเอียด : -

40/40

ครูรัชดาภรณ์ มหาจินดาโชติ
ครูธิดารักษ์ พงค์มารค
065 ส่งเสริมสุขภาพ
สถานที่ : เรือนพยาบาล

รายละเอียด : ม.ต้น สำหรับนักเรียนที่สนใจเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ,ม.ปลาย สำหรับนักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์-สาธารณสุข เท่านั้น

47/50

ครูกุลธิดา เซียงหนู
ครูภัทรพล เจริญเมือง
066 micro:bit (ไมโครบิต)
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 515

รายละเอียด : เป็นนักเรียนห้องเรียน IT หรือ ICTP

22/25

ครูพิทยา ปฏิโค
ครูวราภรณ์ ปฏิโค
067 Creative model
สถานที่ : 1234

รายละเอียด :

12/20

ครูสุรเชษฐ พัฒใส
068 Clear Homework
สถานที่ : 943

รายละเอียด : รับสมัครเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3

45/45

ครูวารินทร์ ศรีตะลาลัย
ครูสุรศักดิ์ หงษ์วิเศษ
069 Hello China!
สถานที่ : 1131

รายละเอียด : มีความสนใจในภาษา และวัฒนธรรมจีน,มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน HSK ระดับ 2

32/40

ครูอรทัย จารุศิริวัฒนา
ครูรสนรินทร์ แก้วใส
070 คณิตศาสตร์ ฟ.fun
สถานที่ : 1135

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.6

1/20

ครูนาถยา กล่อมแก้ว
071 ห้องสมุด
สถานที่ : ห้องสมุด

รายละเอียด : มีนิสัยรักการอ่าน

20/20

ครูเอกพล พันธ์คำ
072 ดนตรีไทย เบญจมสิริพาทย์
สถานที่ : ห้องดนตรีไทย

รายละเอียด :

25/25

ครูพันทิวา วาศนาวิน
073 meditation for healing body and mind
สถานที่ : 936

รายละเอียด : -

12/20

ครูจุฑารัตน์ แก้วจันทร์
074 A-math
สถานที่ : ห้องอาหารครู (อาคาร 2 ชั้น 1)

รายละเอียด : เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา,นักเรียนที่ยังไม่เคยเล่น A-math มาก่อนสามารถสมัครได้

21/21

ครูยุพิน ผลมาก
ครูอนุพันธ์ ขอดแก้ว
075 English Ingjai - อิงลิช อิงใจ
สถานที่ : 1143

รายละเอียด : -

27/30

ครูสมัชญา ช่างพาน
Miss Charlyn Joy Domlao Castro
076 English for University Preparation
สถานที่ : 1133

รายละเอียด :

17/30

ครูปภานันท์ สะอาด
Mr. Afonso Lemos
077 ค้นหาความถนัด
สถานที่ : 912

รายละเอียด :

39/40

ครูศิริรัตน์ ตอพล
ครูปาริชาต สิงห์โตทอง
078 We love English
สถานที่ : 1124

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนแผนการเรียน EISP (ม.4-5)

13/30

ครูพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล
Mr.Younes Boukaddous
079 ไอเดียประดิษฐ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่ : 225

รายละเอียด : นักเรียนชั้นม.ปลายที่มีความชอบและสนใจในการทำงานประดิษฐ์

25/25

ครูกัลยรักษ์ สนองไทย
080 ตะลุยโลก โซเชียล
สถานที่ : 933

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.2

25/25

ครูสมเกียรติ คล่องแคล่ว
081 ENJOY READING
สถานที่ : 132

รายละเอียด : -

15/25

ครูคุณากร เทาศิริ
Mr. Kirill Belov
082 เสมารักษ์
สถานที่ : หน้าป้อมยาม

รายละเอียด :

10/20

ครูเชิงชาย สร้อยเพ็ชร
083 Enjoy English
สถานที่ : 233

รายละเอียด : -

1/20

ครูสุชาดา คุ้มพ่วงดี
084 ชิล ๆ เพื่อนติวเพื่อน
สถานที่ : 1145

รายละเอียด : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 หรือระดับชั้น ม.4-6

25/25

ครูกิติยา สุวรรณรัตน์
085 คอสเพลย์
สถานที่ : 222

รายละเอียด :

42/50

ครูกัญญา ดำรงศักดิ์
ครูมัณฑนา ทวีผล
086 สมาคมนักอ่าน
สถานที่ : 337

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนม.5

6/25

ครูจันทิมา แสงทอง
087 Oho Homework
สถานที่ : 1123

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนม.4

29/30

ครูณัฐฐิญา กิมศรี
ครูวัชร จงดี
088 งานค้างไม่มี 0 ร มส ไม่ได้แอ้มพี่หรอก
สถานที่ : 234

รายละเอียด : เป็นนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างในการเคลียร์งาน เคลียร์การบ้านต่างๆให้เสร็จเรียบร้อย,เป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน และมีความรับผิดชอบ

23/23

ครูวนิสา สุขประเสริฐ
089 DIY
สถานที่ : 1233

รายละเอียด :

17/20

ครูฐิรนันท์ สกุลวงษ์
090 Computer Skill
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521

รายละเอียด : เป็นนักเรียนที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์,เป็นนักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะมาฝึกปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์

19/20

ครูรัตนา กสิวัตร
091 Math club
สถานที่ : 1144

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียน EISP

7/20

ครูพรทิพย์ หอมขจร
092 กีฬาเอ็กซ์ตรีม
สถานที่ : โรงยิมพลศึกษา

รายละเอียด : มีความสนใจในกีฬาเอ็กซ์ตรีม

40/40

ครูชัชนก ไทยเขียว
ครูศักดา สมัครสมาน
093 หมากกระดาน
สถานที่ : 523

รายละเอียด : สามารถเล่นหมากกระดาน เช่น หมากรุกไทย หมากรุกสากล หรือหมากฮอร์สได้

31/31

ครูภูศิษฐ์ บรรจงการ
ครูสุนทร เรืองภักดี
094 กีฬาฟุตบอล
สถานที่ : สนามฟุตบอล

รายละเอียด : เป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน

20/20

ครูประนุพงษ์ เจริญกัลป์
095 กีฬาฟุตซอล
สถานที่ : สนามฟุตซอล

รายละเอียด : นักเรียนที่สามารถฝึกซ้อมกับโรงเรียนและเข้าร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนได้,นักเรียนควรมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลฟุตซอล

47/47

ครูรัตนะ พาเที่ยง
ครูบรรพต สันตะพันธ์
096 Let’s change Pseudo Sci เปลี่ยนวิทย์เทียมเป็นวิทย์แท้
สถานที่ : ศาลาหน้าตึกวิทย์

รายละเอียด : มีความสนใจใฝ่รู้วิทยาศาสตร์รอบตัว , ชอบการศึกษาค้นคว้า

0/40

ครูศรีวรรณ ศิริปอง
ครูธันยพงศ์ วัฒนศักดิ์
097 AAA Rubber power airplane
สถานที่ : 1236

รายละเอียด : ม.ต้น ห้องปกติ ที่ไม่มีเรียนพิเศษ

9/20

ครูสมหมาย ศรีพงษ์
098 Russian Bear
สถานที่ : 127

รายละเอียด :

7/40

Mr. Dmitrii Soldatov
ครูรัตน์ดา สุขเหลือ
099 คณิตคิดสนุก
สถานที่ : 121

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนม.1

22/25

ครูสุภาวดี บุรกรณ์
100 English for fun
สถานที่ : 128

รายละเอียด :

21/25

ครูพรทิพย์ อนุลาวัลย์
Rose Ann I.Layug
101 คิดเลขเร็ว
สถานที่ : 925

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียนม.1

14/20

ครูรัตนา ขวัญศิริมงคล
102 ปิดจ็อบงานค้าง
สถานที่ : 1225

รายละเอียด :

25/26

ครูพงศ์ภีระ สุขิโต
103 ZUDOKU ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
สถานที่ : ห้องกิจกรรมชุมนุม

รายละเอียด : นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับเกมส์และปริศนาของตัวเลข

17/17

ครูวรพจน์ สุขสิงห์

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th