Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ZUDOKU ถอดรหัสปริศนาตัวเลข

รหัส : 105

ชื่อกิจกรรม : ZUDOKU ถอดรหัสปริศนาตัวเลข

สถานที่ : ห้องกิจกรรมชุมนุม

รายละเอียด :
นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับเกมส์และปริศนาของตัวเลข

ครูที่ปรึกษา :
ครูวรพจน์ สุขสิงห์

จำนวนรับ : 15

ยอดปัจจุบัน : 15

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41753 เด็กหญิงเขมจีรัศย์  วิสุทธาภรณ์ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
2 38427 นายภูชิชย์  สัตย์พานิช ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
3 41767 เด็กหญิงสิริกร  แสนทอน ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
4 41740 เด็กชายจตุรภัทร  จงจิรจิต ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
5 41046 เด็กชายกิตติภัค  เตชะรัตน์ ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
6 42265 นายศิริชัย  มีมากบาง ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
7 41742 เด็กชายชินนรงค์  สุธาโร ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
8 42195 เด็กชายปวริศ  ฝ่ายสิงห์ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
9 39812 นางสาวอรปรียา  วงษ์กำปั่น ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
10 41746 เด็กชายพสิษฐ์  ภราดรพวงพันธุ์ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
11 41904 เด็กชายธีภพ  สอดสี ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
12 41769 เด็กชายกมลวิช  นวลศรี ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
13 41773 เด็กชายฐิติพงษ์  คำภาพันธ์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
14 42108 นางสาวญาดา  พฤกษ์เจริญ ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
15 39923 นายปองภพ  สุขปิติ ม.4/8 16 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th