Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

GSP (Geometer’ sketchpad)

รหัส : 085

ชื่อกิจกรรม : GSP (Geometer’ sketchpad)

สถานที่ : 921

รายละเอียด :
เคยเข้าแข่งกันโปรแกรม GSP (Geometer’ sketchpad) มาก่อน หรือ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม GSP (Geometer’ sketchpad) ได้ดี หรือมีความสนใจและอยากศึกษาการใช้งานโปรแกรม GSP (Geometer’ sketchpad)

ครูที่ปรึกษา :
ครูพรพิมล พูลรส
ครูเกวลี รัตนวาร

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 7

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41627 นายเมธเมธี  แพงคำ ม.5/12 23 มิ.ย. 2565
2 39423 นายปุณณวิช  ดุลยมา ม.5/12 23 มิ.ย. 2565
3 39278 นายขรรถชัย  รุประมาณ ม.5/12 23 มิ.ย. 2565
4 39461 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนื่องพลงาม ม.5/12 23 มิ.ย. 2565
5 39448 นายธนบดี  ศรสุวรรณ ม.5/12 23 มิ.ย. 2565
6 39355 นายสุดเขต  วรรณโพธิ์ ม.5/12 11 ส.ค. 2565
7 41624 นายกษิดิ์เดช  ท่าเขา ม.5/12 11 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th