Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

กีฬาเอ็กซ์ตรีม

รหัส : 075

ชื่อกิจกรรม : กีฬาเอ็กซ์ตรีม

สถานที่ : โรงยิม2

รายละเอียด :
สนใจในกีฬาเอ็กซ์ตรีม

ครูที่ปรึกษา :
ครูชัชนก ไทยเขียว
ครูศักดา สมัครสมาน

จำนวนรับ : 50

ยอดปัจจุบัน : 49

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40733 เด็กชายจารุพิชญ์  อภิชิตวงศ์นุชิต ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
2 40099 นายนนทพัทธ์  วุฒิชัย ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
3 39984 นายวีรภัทร  ทองทุม ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
4 39958 นายทินภัทร  ทับผึ้ง ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
5 42305 นายแทนคุณ  ทองนพคุณ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
6 42308 นายเอกพล  หันกาย ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
7 41839 เด็กชายธีรเมธ  ประเสริฐสังข์ ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
8 41841 เด็กชายประเสริฐศีล  โพธิขันธ์ ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
9 39817 นายฐิรวัฒน์  พลคิด ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
10 38696 นายมนุเชษฐ์  อภิชิตวงศ์นุชิต ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
11 39317 นายกรวุฒิ  ภู่คงทน ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
12 41303 เด็กชายทีปกร  ประสานวงษ์ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
13 42331 นายพลวัฒน์  สรรพสัตย์ ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
14 41968 เด็กชายชลณัฏฐ์  อุทัยรัศมี ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
15 41420 เด็กชายอาชวิน  งามชื่น ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
16 41300 เด็กชายณัฐพัชร์  เชยสูงเนิน ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
17 41297 เด็กชายฐปกร  เหล่าทวีสุข ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
18 41969 เด็กชายชาญณรงค์  แก้วศรี ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
19 39436 นายเอื้ออังกูร  น้อยพรม ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
20 41402 เด็กชายภทรพงษ์  จรัสพันธ์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
21 41042 นายชนธัญ  ชนะสิทธิ์ ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
22 39418 นายนันทวัฒน์  ฮกมาลี ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
23 41031 นางสาวจิดาภา  อ้นโสภา ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
24 41299 เด็กชายณัฐพงศ์  คงสอน ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
25 41301 เด็กชายเดชาโชติ  สวัสดิกาญจน์ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
26 42069 เด็กชายศรัณ  ฉิมแก้ว ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
27 41308 เด็กชายธีร์ธวัช  ธัญญะชาติ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
28 40699 เด็กชายเตชัส  พิมพา ม.3/9 13 มิ.ย. 2565
29 40693 เด็กชายฐปนรรฆ์  จิรวรนันท์ ม.3/9 13 มิ.ย. 2565
30 40547 เด็กชายกนกพล  เขียวชะอุ้ม ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
31 40589 เด็กชายอาร์วิน  จาวาเฮเรี่ยน ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
32 42063 เด็กชายภวินท์  น้ำเย็น ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
33 40691 เด็กชายชญภัต  นิยมภักดิ์ ม.3/9 13 มิ.ย. 2565
34 40561 เด็กชายฐปนรรฆ์  โชคเจริญวงศ์ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
35 40713 เด็กชายภูมิพิชญ์  สินทอง ม.3/9 13 มิ.ย. 2565
36 40551 เด็กชายโกศล  โกศลพิเนต ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
37 42093 เด็กชายนาราภัทร  วิเศษ ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
38 42092 เด็กชายธนญชัย  สงวนชม ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
39 42051 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรสมุทร ม.1/10 14 มิ.ย. 2565
40 41316 เด็กชายปัณณทัต  สุระนันท์ ม.2/8 14 มิ.ย. 2565
41 42283 เด็กชายนัยธนา  จำเริญจิตร ม.4/12 14 มิ.ย. 2565
42 42279 นายคุณาสิน  พันธุ์มณี ม.4/12 14 มิ.ย. 2565
43 40631 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเทพ ม.3/7 16 มิ.ย. 2565
44 40663 เด็กชายพชรพล  ละเอียดอ่อน ม.3/8 19 มิ.ย. 2565
45 40689 เด็กชายคณิติน  เวชประสิทธิ์ ม.3/9 30 มิ.ย. 2565
46 41379 เด็กชายกริชกำพล  เพ็ชรประเสริฐ ม.2/10 30 มิ.ย. 2565
47 41418 เด็กชายสรวิศ  ภูมิถาวร ม.2/10 30 มิ.ย. 2565
48 42145 เด็กชายเดชนรินทร์  สุวรรณะ ม.4/5 4 ก.ค. 2565
49 41391 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหาพล ม.2/10 25 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th