Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ดนตรีสากล

รหัส : 080

ชื่อกิจกรรม : ดนตรีสากล

สถานที่ : ห้องดนตรีสากล

รายละเอียด :
นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการร้องเพลง

ครูที่ปรึกษา :
ครูรุ่งรัตน์ ชาญกิจ

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40988 นางสาววศินี  ผ่องราษี ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
2 40992 นางสาวสุดารัตน์  เงินก้อน ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
3 40975 นายสุรดิษ  พิมพ์ทอง ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
4 41943 เด็กชายปัณณพัทธ์  มโนรมย์ภัทรสาร ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
5 41055 เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
6 38605 นายรชานนท์  สุรสมภพ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
7 41121 เด็กชายเลิศวรรธน์  สิทธิเศษ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
8 42324 นางสาวนรินทร์ธร  แผ่นทอง ม.4/14 13 มิ.ย. 2565
9 41106 เด็กชายจิตติกวิณ  สุขเหลือ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
10 40411 เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
11 41253 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ทองดี ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
12 40414 เด็กชายสรัณกร  มากศิริ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
13 41700 นางสาวชลธิชา  โพธิ์มณี ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
14 41215 เด็กชายชวิน  ศิริเมฆา ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
15 41230 เด็กชายธรรมปพน  สุดแสวง ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
16 41265 เด็กชายธัญกิตติ์  แสงสว่าง ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
17 41262 เด็กชายแทนคุณ  ชุมพล ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
18 41997 เด็กชายอัครวัฒน์  ตันติบุญเอก ม.1/8 14 มิ.ย. 2565
19 40980 นางสาวธวัลรัตน์  ทินผล ม.6/13 30 มิ.ย. 2565
20 41203 เด็กชายกรวิชญ์  สมประสงค์ ม.2/6 8 ก.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th