Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ตะลุยโลก โซเชียล

รหัส : 080

ชื่อกิจกรรม : ตะลุยโลก โซเชียล

สถานที่ : 933

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้นม.2

ครูที่ปรึกษา :
ครูสมเกียรติ คล่องแคล่ว

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41752 เด็กชายอินทร์ทัช  วิสุทธิแพทย์ ม.2/1 6 มิ.ย. 2566
2 41764 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์เจริญ ม.2/1 6 มิ.ย. 2566
3 41748 เด็กชายภัทรชนน  วัฒนา ม.2/1 6 มิ.ย. 2566
4 41750 เด็กชายวีรวิชญ์  โพธิ์ชัยเลิศ ม.2/2 6 มิ.ย. 2566
5 41781 เด็กชายปวริศร์  พึ่งแพง ม.2/2 6 มิ.ย. 2566
6 42045 เด็กชายชัยมงคล  หลิน ม.2/10 6 มิ.ย. 2566
7 42094 เด็กชายพงศธร  จันทร์โยชน์ ม.2/10 6 มิ.ย. 2566
8 41747 เด็กชายพัทธดนย์  ไพโรจน์อมรยุทธ์ ม.2/1 6 มิ.ย. 2566
9 42007 เด็กชายคณาราช  สัมปัญนัง ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
10 42098 เด็กชายปองภพ  พิมลภาพ ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
11 42003 เด็กชายกัณธกฤษ  บ้านเนิน ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
12 41779 เด็กชายปพณภัษคิ์  วีระธรรม ม.2/2 6 มิ.ย. 2566
13 41770 เด็กชายกิตติ์ณภัส  ปิ่นเจริญ ม.2/2 6 มิ.ย. 2566
14 41778 เด็กชายธนัทภัทร  เจริญพร ม.2/2 6 มิ.ย. 2566
15 42024 เด็กชายธนัญภัทร์  เต็มศิริพันธุ์ ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
16 41756 เด็กหญิงดนิตา  เทพแก้ว ม.2/1 6 มิ.ย. 2566
17 42087 เด็กชายยุติวิชญ์  ดิสา ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
18 42018 เด็กชายณัฐภัทร  เอกฉัตร์ ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
19 42001 เด็กชายกฤติน  สอนกลาง ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
20 42008 เด็กชายจิรัฏฐ์  ประสิทธิทอง ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
21 42009 เด็กชายชยทัต  พึ่งฝั่ง ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
22 42030 เด็กชายภูดินันท์  พันชนัง ม.2/9 6 มิ.ย. 2566
23 41984 เด็กชายนันทภัค  บุญยัง ม.2/8 6 มิ.ย. 2566
24 41986 เด็กชายปวรุตม์  จังคณานันท์ ม.2/8 6 มิ.ย. 2566
25 41992 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ชนะไชยชุติภัทร์ ม.2/8 6 มิ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th