Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ปิงปอง

รหัส : 077

ชื่อกิจกรรม : ปิงปอง

สถานที่ : สนามปิงปอง หอประชุมใหญ่

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุพรรณี ภูสีน้ำ

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40705 เด็กชายบูรพา  ว่องไว ม.3/9 13 มิ.ย. 2565
2 41061 เด็กชายสิรภพ  แช่มล้วน ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
3 41889 เด็กชายกิตติพศ  กิริยากิจ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
4 41805 เด็กชายพีรวิชญ์  เจตน์มงคล ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
5 41047 เด็กชายชวนนท์  รุ่งศิริยืนยง ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
6 40759 เด็กชายรชต  บุตรดี ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
7 41858 เด็กชายชลธี  วุฒิ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
8 41389 เด็กชายณฐกร  แจ้งกิจชัย ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
9 42081 เด็กชายณัฐภณ  ชุมภูรัตน์ ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
10 41254 เด็กชายจิรกฤต  วงษ์รักษา ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
11 41972 เด็กชายณัฐกร  ไชยเย็น ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
12 41923 เด็กชายกฤตภาส  แม้นมาศ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
13 41809 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  พงษ์ศิริ ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
14 41806 เด็กชายเพิ่มพูล  พันธ์อมตะ ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
15 41907 เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  โพธิขันธ์ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
16 41906 เด็กชายบุญภวิษย์  แพทย์กิจ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
17 41757 เด็กหญิงดวงหทัย  เตโช ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
18 41405 เด็กชายเมธานันท์  ทับทิม ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
19 41799 เด็กชายกษิดิศ  บุญเฉลียว ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
20 41076 เด็กชายกฤษกร  เพ็งประโคน ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
21 41998 เด็กชายอัครวิชช์  นิสสัย ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
22 42046 เด็กชายชีวานนท์  นิลสระคู ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
23 42075 เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมเกษร ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
24 41231 เด็กชายดวินช์ธีร์  แพทย์สุวรรณ์ ม.2/6 11 ส.ค. 2565
25 41240 เด็กชายภคกรณ์  ศิริโชติภากรณ์ ม.2/6 11 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th