Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

LAB พาเพลิน

รหัส : 104

ชื่อกิจกรรม : LAB พาเพลิน

สถานที่ : 327

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูกิตติยา สุวรรณรัตน์

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 23

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41356 เด็กชายธัญเทพ  ปล้องเงิน ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
2 41376 เด็กชายสรศักดิ์  เรืองเวชติวงษ์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
3 41371 เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์ภัทรานนท์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
4 41369 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศีลสังวรณ์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
5 41197 เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์  พันธ์คำเกิด ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
6 41089 เด็กชายพชร  มาระวัง ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
7 41340 เด็กชายคุณาสิน  แสวงพานิช ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
8 41929 เด็กชายชาติสยาม  บัวหลวง ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
9 41288 เด็กชายอัครณคร  พูลศรี ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
10 41417 เด็กชายสรวิชญ์  นกสว่าง ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
11 41897 เด็กชายณัฐศักดิ์  อินทร ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
12 41887 เด็กชายกฤษนพันธุ์  ผมงาม ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
13 41355 เด็กชายธัญญเกียรติ  ขยา ม.2/9 15 มิ.ย. 2565
14 41957 เด็กชายสรวิชญ์  สุโข ม.1/7 16 มิ.ย. 2565
15 41942 เด็กชายบรรณวิชญ์  ไชยพันโท ม.1/7 16 มิ.ย. 2565
16 41953 เด็กชายวรากร  รื่นณรงค์ ม.1/7 16 มิ.ย. 2565
17 41915 เด็กชายเมตตา  ทิพย์แสง ม.1/6 16 มิ.ย. 2565
18 41931 เด็กชายฐิติวัสส์  วรรณสินธ์ ม.1/7 16 มิ.ย. 2565
19 41963 เด็กชายเขมรา  สมบัติ ม.1/7 21 มิ.ย. 2565
20 41940 เด็กชายนพรัตน์  เพ็ชรบดี ม.1/7 23 มิ.ย. 2565
21 42052 เด็กชายธนภูมิ  สิงห์ทอง ม.1/7 23 มิ.ย. 2565
22 41947 เด็กชายพูลทรัพย์  แสวงผล ม.1/7 23 มิ.ย. 2565
23 41939 เด็กชายธีรเมธ  จินะ ม.1/7 23 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th