Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน

รหัส : 048

ชื่อกิจกรรม : ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน

สถานที่ : 233

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุวิมล ถนอมจิต
ครูณัชชา สิงห์จวง

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 17

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41807 เด็กชายภัทรดนัย  อุดมเลิศวนสิน ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
2 41800 เด็กชายจิรโชติ  แสนสวัสดิ์ ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
3 41144 เด็กชายกายสิทธิ์  สายสวัสดิ์ ม.2/4 13 มิ.ย. 2565
4 41283 เด็กชายศุภกฤต  นิยมวานิช ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
5 41899 เด็กชายทวีวัฒน์  ชัยเด่น ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
6 40636 เด็กชายไอยคุปป์  ฉิมวิเศษ ม.3/7 13 มิ.ย. 2565
7 40597 เด็กชายจิรภัทร  แซ่จง ม.3/7 13 มิ.ย. 2565
8 40616 เด็กชายนภดล  พฤกษ์ธาดาชัย ม.3/7 13 มิ.ย. 2565
9 42048 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสุริยภัทร ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
10 40682 เด็กชายกฤตภพ  จักรวรกุล ม.3/9 13 มิ.ย. 2565
11 41298 เด็กชายณัฐธพงษ์  มิ่งนุช ม.2/8 14 มิ.ย. 2565
12 41302 เด็กชายทวีพร  อินทนาม ม.2/8 14 มิ.ย. 2565
13 40611 เด็กชายธนกฤต  ดวงสว่าง ม.3/7 15 มิ.ย. 2565
14 40618 เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิสุข ม.3/7 16 มิ.ย. 2565
15 40622 เด็กชายภาคิน  ไทยพงษ์ ม.3/7 16 มิ.ย. 2565
16 40634 เด็กชายอนาวิน  แสงหา ม.3/7 16 มิ.ย. 2565
17 40606 เด็กชายฐานพัฒน์  ฐีรวัฒดรัณภพ ม.3/7 16 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th