Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เพื่อนกัน...ปันความรู้

รหัส : 062

ชื่อกิจกรรม : เพื่อนกัน...ปันความรู้

สถานที่ : 914

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูวราภรณ์ ปฏิโค

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39856 นายปาณัสม์  มหาโพธิ์ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
2 41659 นางสาวปวริศา  บุญรักษา ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
3 41655 นางสาวชาลิสา  ชนะสิทธิ์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
4 39286 นายทวาสิน  บุญรอด ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
5 39312 นายสิทธิชัย  พิมพาพันธ์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
6 42248 นายรัฐติภูมิ  สีขาว ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
7 41662 นางสาวเพชรลดา  พันธุ์ดี ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
8 41660 นางสาวพัชราพร  สวัสดี ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
9 41657 นางสาวณิชาภัทร  นิลฉวี ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
10 41663 นางสาวมัลลิกา  กงไกรลาศ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
11 41658 นางสาวนัทธมน  กาญจนะวงศ์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
12 39941 นายศุภวิชญ์  รัตนชัย ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
13 41446 นายธนะวัตติ์  แพทย์นิมิตร ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
14 41490 นายพงศพัศ  สุขสงวนวงศ์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
15 41486 นายกฤษฎา  โถรัตน์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
16 41462 นายพชร  คงสมบุญ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
17 42241 นายณัฎฐพัฒน์  จันทรมินทร์ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
18 41665 นางสาวสุวพิชญ์  รอดจากทุกข์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
19 40095 นายธนพล  โกศล ม.4/14 13 มิ.ย. 2565
20 40087 นายคณิสสร  สิงห์วงค์ ม.4/14 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th