Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

OH ho. Homework

รหัส : 063

ชื่อกิจกรรม : OH ho. Homework

สถานที่ : 1142

รายละเอียด :
เฉพาะนักเรียนชั้น ม. 4

ครูที่ปรึกษา :
ครูทัศนา สุนา

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 18

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42109 เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนะวิรุณ ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
2 39804 นางสาวภวิกา  มณีรัตน์ ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
3 39839 นางสาวปพิชญา  เขาจารี ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
4 42173 นางสาวณัฏฐณิชา  ประเสริฐสังข์ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
5 42127 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เสมอใจ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
6 39802 นางสาวณิชนันทน์  นิติวรรณอมร ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
7 42219 นายปุญญพัฒน์  ศิริสาคร ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
8 39800 นางสาวกัญญาภัค  ชัยชารี ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
9 39813 นางสาวอรไพลิน  ทับสีรักษ์ ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
10 39814 นางสาวอรอุมา  บัวผลิ ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
11 42110 นางสาวบุษบาภิเศก  กระจ่างศรี ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
12 39790 นายโชติพัฒน์  ทรงเจริญ ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
13 42107 นางสาวโชติชนิดา  สุสมวงค์ ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
14 42111 นางสาวมัลลิกา  มาลาทอง ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
15 39809 นางสาววิศัลย์ศยา  สนสูงเนิน ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
16 39982 นายวสุพล  บานเย็น ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
17 42247 นายภูวิน  เรืองภักดิ์ ม.4/10 15 มิ.ย. 2565
18 42113 นายณฐพงศ์  คำโท ม.4/3 4 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th