Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Dancercise

รหัส : 026

ชื่อกิจกรรม : Dancercise

สถานที่ : ห้องนาฏศิลป์

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนที่มีความสามารถและมีใจรักในเรื่องของการเต้น

ครูที่ปรึกษา :
ครูเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์

จำนวนรับ : 29

ยอดปัจจุบัน : 27

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40990 นางสาวสิรัศมิ์ญา  รจนากูล ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
2 40970 นายณรงค์ชัย  กันหาไชย ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
3 41519 นางสาวรชต  วรรณี ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
4 41685 นางสาวสโรชา  ปันเจียง ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
5 41513 นางสาวบุษกร  แจ้งโพธิ์ ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
6 41687 นางสาวอุไรพร  ทองฉ่ำ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
7 41552 นางสาวกันต์ฤทัย  สุขเกษม ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
8 41560 นางสาวปภัสรา  จอมหงษ์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
9 41580 นางสาวกรรณิการ์  ช่างเกวียน ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
10 40819 นางสาวปทิตญา  แก้ววิเชียร ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
11 40941 นางสาวธารารัตน์  หวังศุภกิจโกศล ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
12 40797 นางสาวชรินรัตน์  รัตน์วงศ์ตระกูล ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
13 38506 นางสาวสิรีธร  โรจนพิทักษ์ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
14 42191 เด็กหญิงสุภชา  จินาจิ้น ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
15 39324 นายจิรวัฒน์  สุขสวัสดิ์ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
16 40068 เด็กชายพิสิษฐ์  หงวนประเสริฐ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
17 39444 นายเดชาธร  รักเลิศ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
18 39146 นางสาวนภัสสร  กระทอง ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
19 39815 นายชัชพล  มณีจินดา ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
20 40996 นางสาวพิชชาพร  นิยมนา ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
21 41621 นางสาวศิรภัสสร  ขุนสุนทร ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
22 42126 นางสาววริสรา  บุญคงมาก ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
23 40857 นางสาวนภัสภรณ์  ธรรมโหร ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
24 39206 นางสาวนภสร  กองสุข ม.5/9 24 มิ.ย. 2565
25 41565 นางสาวสุพิชญา  ยอดมาลี ม.5/9 24 มิ.ย. 2565
26 41637 นางสาวลลิตา  สุริโยภาส ม.5/12 24 มิ.ย. 2565
27 41633 นางสาวปัญญาพร  หัถษี ม.5/12 24 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th