Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

วิทย์คิดสนุก

รหัส : 042

ชื่อกิจกรรม : วิทย์คิดสนุก

สถานที่ : 325

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้นม.1

ครูที่ปรึกษา :
ครูกรวรรณ สินธุรัตน์

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 19

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41776 เด็กชายธนภูมิ  เอกปัจชา ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
2 42098 เด็กชายปองภพ  พิมลภาพ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
3 42007 เด็กชายคณาราช  สัมปัญนัง ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
4 42095 เด็กชายวงศพัทธ์  เสนาะคำ ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
5 41739 เด็กชายกฤชณัท  สรธัญภูรัชชานนท์ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
6 41892 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะชารี ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
7 41916 เด็กชายรัชพล  จารัตน์ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
8 41937 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โปมิน ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
9 42067 เด็กชายรังสรรค์ไท  ประเสริฐสังข์ ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
10 41946 เด็กชายพุทธรักษ์  อายุยืน ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
11 42041 เด็กชายกิตติพัทธ์  อปมรกัง ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
12 41961 เด็กชายกฤตพิชญ์  อ้ายดี ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
13 41980 เด็กชายธนายุ  ทองคำดี ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
14 41758 เด็กหญิงธมลวรรณ  โธวริส ม.1/1 14 มิ.ย. 2565
15 41765 เด็กหญิงมนพัทธ์  บุพโต ม.1/1 14 มิ.ย. 2565
16 41990 เด็กชายภูมิรพี  บุญคง ม.1/8 14 มิ.ย. 2565
17 41983 เด็กชายนพณัฐ  วิมลจันทร์ ม.1/8 15 มิ.ย. 2565
18 41925 เด็กชายคณิศร  ดังจิตต์ ม.1/7 15 มิ.ย. 2565
19 41936 เด็กชายธนาพล  โภคสุทธิ์ ม.1/7 22 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th