Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Social Tutor ตะลุยโจทย์สังคม

รหัส : 094

ชื่อกิจกรรม : Social Tutor ตะลุยโจทย์สังคม

สถานที่ : 1223

รายละเอียด :
มีความสนใจในวิชาสังคมอยากฝึกทำโจทย์วิชาสังคมศึกษา

ครูที่ปรึกษา :
ครูกัลยรักษ์ สนองไทย

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 24

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42202 นางสาวนภมณี  สุจริตธรรม ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
2 42204 นางสาวบุญฐิสา  นัมคณิสรณ์ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
3 42233 เด็กหญิงภัทรพร  พลอยศิริ ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
4 42335 เด็กหญิงธันยพร  ทิพจินดา ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
5 42201 นางสาวญาณิศา  บุญโกย ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
6 42216 เด็กหญิงอชิรญา  พลอาจ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
7 42122 เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  งามขำ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
8 42208 เด็กหญิงพราวนภา  กิ่งมณี ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
9 39853 นายดิฐชัย  วิมลลักษณ์ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
10 42206 นางสาวปุญฐ์ณิศร  ศรีเศรษฐมาตย์ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
11 42217 นางสาวอรกมล  หลายกนก ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
12 42205 นางสาวบุณยานุช  บุญเสริม ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
13 40945 นางสาวพิชชาพร  สุขแสง ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
14 39857 นายปีติกร  มูลชอบ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
15 42326 เด็กชายกษิเดช  จันลา ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
16 39972 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  กูลมงคลรัตน์ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
17 42336 เด็กหญิงเบญญาดา  โพธิ์แก้ว ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
18 39870 นายอานนท์  กระดุมพรรค ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
19 42300 เด็กหญิงรพีพร  ภาพสิงห์ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
20 42203 นางสาวบัวบูชา  บุตรอุดม ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
21 42211 เด็กหญิงรัตนชนก  เรืองศรี ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
22 42210 นางสาวเพ็ญพรรณ  เชื้อชิต ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
23 42194 เด็กชายนัทธพงศ์  บุญไทย ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
24 42197 เด็กชายสกุลทอง  สีขาว ม.4/8 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th