Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Chorus ขับร้องประสานเสียง

รหัส : 002

ชื่อกิจกรรม : Chorus ขับร้องประสานเสียง

สถานที่ : อาคารดุริยางค์ ห้อง 802

รายละเอียด :
รักในการร้องเพลง ต้องการพัฒนาการร้องเพลงของตนเอง และต้องการใช้เสียงร้องของเรามอบความสุขและประโยชน์แก่สังคม

ครูที่ปรึกษา :
ครูมาโนช อุดหนุน

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 19

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41062 เด็กหญิงโชษิตา  กิรติภัทรนันท์ ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
2 38530 นางสาวขวัญจิรา  จันทรธาดา ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
3 40050 นายธนนท์  แซ่ลิ้ม ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
4 39152 นางสาวลลิต  พรภาวรรณ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
5 41135 เด็กหญิงพัชราภา  ล้อมโรจนกุล ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
6 39999 นายชญะภพ  สุทธิวารี ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
7 41101 เด็กหญิงปณาลี  พฤษภานนท์ ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
8 38437 นางสาวพรพรหม  พงษ์ขจร ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
9 39147 นางสาวปวิตรา  สายสร้อย ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
10 41131 เด็กหญิงเตชินี  ติรขันติกร ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
11 41133 เด็กหญิงนัสรีน  วงระวาท ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
12 41987 เด็กชายพงศภัค  วัฒนสิทธิ์ ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
13 41267 เด็กชายบุณยกร  บุญโยประการ ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
14 41199 เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
15 41063 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
16 38686 นายนภัสกร  อินทไชย ม.6/14 30 มิ.ย. 2565
17 40105 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรด้วง ม.4/14 4 ก.ค. 2565
18 41284 เด็กชายศุภกฤต  ยุระยาตร์ ม.2/7 11 ส.ค. 2565
19 41214 เด็กชายชวัลวิทย์  โพธิจักร์ ม.2/6 11 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th