Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย

รหัส : 044

ชื่อกิจกรรม : เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย

สถานที่ : 911

รายละเอียด :
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ครูที่ปรึกษา :
ครูเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี
ครูดวงกมล รักษ์สุจริต

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 16

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40877 นางสาวนพศศิธร  ลำจวน ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
2 38614 นายอภิศักดิ์  หาญณรงค์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
3 40883 นางสาวอมราพร  สืบวงษ์ชัย ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
4 38649 นายไพชยนต์  สุขเอื้อ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
5 38613 นายอภิชิต  ชนะหาญ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
6 40875 นางสาวณัฏฐิมา  สารเจริญ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
7 38625 นายฐิติพงษ์  คุณเจตน์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
8 38440 นางสาวรุจิรา  เลิศรังสฤษดิ์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
9 40882 นางสาวอติพร  ฉิ่งเชิด ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
10 40880 นางสาวมุกดา  หนองน้ำเย็น ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
11 38580 นายณัฐวุฒิ  แน่นอุดร ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
12 38589 นายธีรภาพ  มั่งบุญ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
13 38510 นายกษิดิศ  รื่นเอม ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
14 38634 นายนรเศรษฐ์  มหาโพธิ์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
15 38513 นายชลเฉลิมชัย  สมโฉม ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
16 38636 นายบริวัตร  จุดทามาศ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th