Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ดนตรีไทย

รหัส : 028

ชื่อกิจกรรม : ดนตรีไทย

สถานที่ : ห้องดนตรีไทย

รายละเอียด :
นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทย และนักเรียนที่สนใจดนตรีไทย (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานดนตรีไทย)

ครูที่ปรึกษา :
ครูพันทิวา วาศนาวิน

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42257 เด็กหญิงวราลี  ห้อยยี่ภู่ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
2 42237 นางสาวรินรดา  สีทองใหม่ ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
3 41367 เด็กชายปฏิมากร  สงวนพงษ์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
4 41241 เด็กชายภูวิศ  สิทธิโชค ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
5 41814 เด็กหญิงกันยาวีร์  กลิ่นขจร ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
6 41194 เด็กหญิงญาธิดา  มณีรัตน์ ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
7 41130 เด็กหญิงณิชานันท์  บุญเกตุ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
8 41132 เด็กหญิงนรี  กิจจารักษ์ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
9 41192 เด็กหญิงกัญญณัช  สวัสดิภาพ ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
10 41273 เด็กชายพศิน  ธีรชัยธัญญศักดิ์ ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
11 41123 เด็กชายสุรธัช  บรรเทาวงษ์ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
12 41650 นายภูบดินทร์  ทองประเสริฐ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
13 40743 เด็กชายธนภูมิ  ธิตะปัญ ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
14 41222 เด็กชายเดวิด ลี  เฮอร์ไวเน่น ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
15 41198 เด็กหญิงนิรัชชานันท์  สิงห์ทอง ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
16 41651 นายวรากร  นิยมวงษ์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
17 41349 เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
18 40981 นางสาวนิรัตน์ชา  เจริญปรี ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
19 42214 นางสาวสิริพร  ผลบุญ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
20 38750 นายศุภกฤต  เต็มสุข ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
21 41964 เด็กชายคุณกิตติ  เผื่อแผ่ ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
22 42082 เด็กชายธีรเดช  คงอ่วม ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
23 41988 เด็กชายพิพัฒน์  โพธิมณี ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
24 41962 เด็กชายกษิดิศ  วงศ์ภักดี ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
25 41416 เด็กชายสดายุ  เจริญนิตย์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th