Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ตะลุย โลกออนไลน์

รหัส : 064

ชื่อกิจกรรม : ตะลุย โลกออนไลน์

สถานที่ : 934

รายละเอียด :
นักเรียน ม.1 ม.2

ครูที่ปรึกษา :
ครูสมเกียรติ คล่องแคล่ว

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41381 เด็กชายกฤษณ์  พิมพ์สุวรรณ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
2 41338 เด็กชายกิตติภูมิ  โสภาพร ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
3 41395 เด็กชายธิติวุฒิ  ขจรภู ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
4 41306 เด็กชายธรรศธรรม  เจริญทรัพย์ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
5 42070 เด็กชายศักดินนธ์  ประกอบธรรม ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
6 42059 เด็กชายปรภัค  ศรีมงคล ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
7 41901 เด็กชายธนวิชญ์  บุญป้อง ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
8 41319 เด็กชายพงศ์ธร  บำรุงรักษ์ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
9 41328 เด็กชายยรรยง  ไชยเชตุ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
10 41361 เด็กชายนิคกี้  โย ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
11 41317 เด็กชายปัณณธร  ธัญญาหาร ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
12 41313 เด็กชายนิรัชชุณห์  อรัมสัจจากูล ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
13 41307 เด็กชายธันย์วริศ  เหลืองอุดมชัย ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
14 41321 เด็กชายพุทธิกันต์  แก้วคำ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
15 41309 เด็กชายธีรวัจน์  พื้นผล ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
16 41330 เด็กชายวัชรพล  จันทร์ที ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
17 41808 เด็กชายยุทธวีร์  นาคทิพย์ ม.1/3 15 มิ.ย. 2565
18 42094 เด็กชายพงศธร  จันทร์โยชน์ ม.1/10 15 มิ.ย. 2565
19 41842 เด็กชายปิยวัฒน์  จิรัชยาทนุพงษ์ ม.1/4 16 มิ.ย. 2565
20 41994 เด็กชายวรพล  สลับศรี ม.1/8 16 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th