Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Tiktoker BJ

รหัส : 035

ชื่อกิจกรรม : Tiktoker BJ

สถานที่ : 225

รายละเอียด :
เป็นผู้ที่มีความกล้าแสดงออก สร้างตัวตนบนสื่อโซเชียลในคอนเท้นท์ต่างๆ ที่สร้างสรรค์ เหมาะสม และเป็นประโยชน์บนแอพพลิเคชัน TikTok

ครูที่ปรึกษา :
ครูวนิสา สุขประเสริฐ

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 18

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41000 นายธนชิต  บรรเจิด ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
2 41002 นายพงษ์พิพัฒน์  มาเชียงผา ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
3 41014 นางสาวสรยา  สุขจิตต์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
4 38657 นายศราวุฒิ  พนมวิจิตร ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
5 41537 นางสาวธนัชพร  ภูกองไชย ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
6 41548 นางสาวเสาวลักษณ์  เชิดชู ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
7 41010 นางสาวปัญจวรรณ์  กติกา ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
8 38753 นายสถิตคุณ  สิงหานุวัฒน์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
9 41008 นางสาวชนกวนัน  ซื่อตรง ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
10 41006 นางสาวจุฬาลักษณ์  เทพบุตร ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
11 38711 นายกนกพล  สมเกียรติ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
12 39373 นายปัณณวิชญ์  กิ่งมณี ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
13 38752 นายศุภวิชญ์  ธศรีติวาวัฒน์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
14 42268 นางสาวธัญมน  ภารสงัด ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
15 42276 นางสาววรัชยา  ปุริเส ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
16 38447 นางสาวอรณิชชา  สมบูรณ์เจตนา ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
17 38698 นายรัฐภูมิ  ดอนชัย ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
18 39845 นายกณวรรธน์  เสาวนะ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th