Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์

รหัส : 066

ชื่อกิจกรรม : ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์

สถานที่ : 923

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูกุลกัลยา อยู่ศรี

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 24

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40643 นายชาลี  ซั้ว ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
2 40768 เด็กชายอทิวัฒน์  เลิศกิจลักษณ์ ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
3 40675 เด็กชายรวิชา  ชิงไชย ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
4 40678 เด็กชายศุภวิชญ์  ภาคสอาด ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
5 40661 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ศรีเมือง ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
6 40664 เด็กชายพลิศร  ศรีเมือง ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
7 40660 เด็กชายปราณวัฒน์  สีเฮ้า ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
8 40641 เด็กชายจิรัฏฐ์  รักษาสิริพงศ์ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
9 40681 เด็กชายอิสระชัย  บุญโกย ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
10 40739 เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิมาลัยรัตน์ ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
11 40731 เด็กชายกิตติธัช  ผ่องวรรณ์ ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
12 40639 เด็กชายกิจติพล  เชิดชูศรี ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
13 40657 เด็กชายปฏิภาณ  พัฒลักษณ์ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
14 40647 เด็กชายณัฐดนัย  สุโชควรรณพงศ์ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
15 40642 เด็กชายชนนณัช  เจริญพรรค ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
16 41211 เด็กชายคุณธรรม  ทองทิพย์ ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
17 40665 เด็กชายพีรวิชญ์  จารุไพบูลย์ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
18 40670 เด็กชายภิภพ  หมื่นแสน ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
19 40658 เด็กชายปพนศักดิ์  ตั้งตนดี ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
20 41795 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ลือวิฑูรเวชกิจ ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
21 41794 เด็กหญิงปัณณิกา  ไข่แก้ว ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
22 41927 เด็กชายชนภัทร์  โชคพิพัฒน์อนันต์ ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
23 41280 เด็กชายวรินทร  สุวรรณรัตน์ ม.2/7 21 มิ.ย. 2565
24 41245 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ผ่องวรรณ์ ม.2/6 7 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th