Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

We love English

รหัส : 082

ชื่อกิจกรรม : We love English

สถานที่ : 1144

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4

ครูที่ปรึกษา :
ครูพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39836 นางสาวณัฏฐนันท์  กาญจนศร ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
2 39874 นางสาวอรวี  จีบบรรจง ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
3 42141 นางสาวศุภกานต์  ทองคำ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
4 42137 นางสาวภูริตา  ศรีรัสสะ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
5 42134 เด็กหญิงนภัสสร  พรมวงษ์ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
6 39818 นายธนกร  สวาทวงค์ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
7 39820 นายพชร  พานิชานุรักษ์ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
8 39873 นางสาววรัชยา  สรรพวุธ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
9 42131 เด็กหญิงชญาดา  มาระวัง ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
10 42135 เด็กหญิงปนิสา  ขันธะรี ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
11 39834 นางสาวจิดาภา  สุยะสา ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
12 40102 นายปรีดา  โกวาสกุล ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
13 42133 นางสาวธนภรณ์  พิศวง ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
14 40096 นายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
15 42144 เด็กหญิงอลิชา  คตภูธร ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
16 39762 นายพิริยากร  ศรีสิทธิ์ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
17 42143 นางสาวสุพิชฌา  สิงห์ทน ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
18 42130 นางสาวจินต์จุฑา  สัตยาพงษ์ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
19 42142 นางสาวสิริรัตน์  ราชวัฒน์ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
20 40116 นายวัทนภรณ์  ทิพย์นาฏย ม.4/14 13 มิ.ย. 2565
21 40123 นายอนุสรณ์  อังกุระวนิช ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
22 40088 นายจักรภัทร  สัตย์สาร ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
23 40075 นายศิริชัย  อิ่มผ่อง ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
24 42272 นางสาวพัชรีรัตน์  กุลวงศ์ ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
25 42136 นางสาวภัทรี  ด้วงสงค์ ม.4/4 30 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th