Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ริบบิ้นสร้างงาน สร้างสรรค์รายได้

รหัส : 023

ชื่อกิจกรรม : ริบบิ้นสร้างงาน สร้างสรรค์รายได้

สถานที่ : เรือนพยาบาล

รายละเอียด :
ม.ต้น 25 คน และม.ปลาย 25 คน

ครูที่ปรึกษา :
ครูกุลธิดา เซียงหนู
ครูณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์
ครูอุษา มะโนนึก
ครูกมลพรรณ จันทกิจ

จำนวนรับ : 50

ยอดปัจจุบัน : 22

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40878 นางสาวพัชร์ลิตา  ชาติวิริยะพงษ์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
2 40872 นายวรพล  สังเกตุ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
3 40879 นางสาวพัชฎาภรณ์  ขันทอัด ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
4 40874 นางสาวขนิษฐา  ขจรจิตร ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
5 40876 นางสาวณัฐวรรณ  ธัญกรรม ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
6 38574 นายจารุกิตติ์  กมลธรรม ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
7 41378 เด็กชายอิทธิพล  จันทสิทธิ์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
8 41816 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมเกษร ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
9 42091 เด็กชายณฐกร  สุนทรชัย ม.1/10 14 มิ.ย. 2565
10 42071 เด็กชายศุภณัฐ  สุมิตร ม.1/10 14 มิ.ย. 2565
11 42073 เด็กชายสิรวิชญ์  มาลี ม.1/10 14 มิ.ย. 2565
12 41976 เด็กชายทินพัน  สุวรรณราช ม.1/8 16 มิ.ย. 2565
13 41974 เด็กชายณัฐวินท์  เนียมเปีย ม.1/8 16 มิ.ย. 2565
14 41296 เด็กชายฉันทวัฒน์  พันธุ์เมือง ม.2/8 23 มิ.ย. 2565
15 41723 นายภูมิสิวภัสร์  สุขนิรันดร์ ม.5/16 23 มิ.ย. 2565
16 41718 นายธนพร  วรรณวงศ์ ม.5/16 23 มิ.ย. 2565
17 39750 นายธนาดล  พาคำ ม.5/16 23 มิ.ย. 2565
18 39465 นายรัชชานนท์  พูลกสิ ม.5/16 23 มิ.ย. 2565
19 42061 เด็กชายพีรพัฒน์  จิรานุวัฒน์สกุล ม.1/10 30 มิ.ย. 2565
20 42047 เด็กชายโชคดี  พิกุลขาว ม.1/10 4 ส.ค. 2565
21 42060 เด็กชายพศิน  ชลวานิช ม.1/10 4 ส.ค. 2565
22 42076 เด็กชายอัฐภูมิวิทย์  บัวเผื่อน ม.1/10 22 ก.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th