Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

สร้างสรรค์วันว่าง

รหัส : 032

ชื่อกิจกรรม : สร้างสรรค์วันว่าง

สถานที่ : 128

รายละเอียด :
เฉพาะนักเรียนชั้นม.6

ครูที่ปรึกษา :
ครูพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40961 นางสาวปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
2 40967 นางสาวอธิกา  หอมเกษร ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
3 40964 นางสาวพรรณวลี  ร่วมญาติ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
4 38682 นายธนภัทร  ยุติวงษ์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
5 38721 นายชัชพงศ์  กุลมุล ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
6 40899 นางสาวรัตนาวดี  บัวเพิ่ม ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
7 40898 นางสาวมัณฑนา  บุญธรรม ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
8 40890 นางสาวชลธิชา  บุญเกิด ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
9 38803 นายศราวิน  วงระวาท ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
10 41003 นายภาสกร  ตันติสกุลชัย ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
11 38736 นายพงศ์พิสุทธิ์  ดิษฐกระจันทร์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
12 38622 นายชนนภัทร  หาพรหม ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
13 40869 นางสาวสวรรยา  ทัพชัย ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
14 38491 นางสาวณัฐฐิญา  บุญเกตุ ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
15 38772 นายณรงค์กร  ประสงค์ดี ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
16 38758 นายอาคม  วุฒยาคม ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
17 40870 นางสาวหรัญญิตา  เหมเวช ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
18 40861 นางสาวพิชชาภา  ลิลิตสุวรรณ ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
19 40859 นางสาวเบญญาภา  วงศ์รื่น ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
20 40863 นางสาวพิมฤทัย  วงศ์อาจ ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
21 41009 นางสาวธนัชชา  แจ้งอรุณ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
22 38759 นายอุดมศิลป  ถิ่นนคร ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
23 40842 นางสาวมนัณธา  มงคลสุข ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
24 40892 นางสาวณัฐธิดา  วิเสโส ม.6/9 14 มิ.ย. 2565
25 38640 นายปาณวัฒน์  คูหาทอง ม.6/13 15 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th