Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

รักษาดินแดน ปี 2

รหัส : 005

ชื่อกิจกรรม : รักษาดินแดน ปี 2

สถานที่ : ห้องชุมนุมรักษาดินแดน หอประชุมชินวรณ์ฯ

รายละเอียด :
ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเป็นนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.19

ครูที่ปรึกษา :
ครูวรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์
ครูวรัท สะอาด
ครูรุ้งระวี บุญโยประการ
ครูกานต์ชนก วุฒิ
ครูวิชา ถิรจิตตานนน์

จำนวนรับ : 200

ยอดปัจจุบัน : 187

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39401 นายชญานิน  เพิ่มยินดี ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
2 39433 นายวีรภัทร  แสงสว่าง ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
3 39740 นายภาณุภัทร  อินธรปภัสร์ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
4 39227 นายตราภูมิ  น้อยพันธ์ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
5 39443 นายณัฐธกรณ์  อินทอง ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
6 39194 นายพงศกร  กิรติภัทรนันท์ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
7 38744 นายวรเมธ  การพานิช ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
8 41614 นางสาวภัทรลภา  วรรณา ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
9 39240 นายอชิระ  ภู่ศรีพงษ์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
10 39362 นายเดชาธร  แช่มช้อย ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
11 39225 นายณฐกร  ภารดีรุจิรา ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
12 39188 นายจิณณวัตร  ลัดลอย ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
13 41501 นายจักรพงศ์  ภัทรสิทธิ์เจริญ ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
14 39353 นายศรายุท  อธิบาย ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
15 39321 นายกิตติภพ  บำรุงชีพ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
16 39305 นายเมธาสิทธิ์  แก้วศรีทอง ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
17 39435 นายศรัณยพงศ์  จันมูล ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
18 41667 นายจิราณุวัฒน์  โกฏิปภา ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
19 39190 นายฐิติ  โชควินิจ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
20 39295 นายปพนพัชร์  พานิชประเสริฐ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
21 40906 นายเจษฎากร  ชุมเปีย ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
22 39277 นายกฤษฎา  ผลพูล ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
23 39289 นายธนพล  จันทเลิศ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
24 39474 นายสุจินดา  นิมิตรัตน์ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
25 41488 นายฐิติ  พิทยาพงษ์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
26 39364 นายทินภัทร  พื้นผล ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
27 39303 นายภัทรดนัย  อบภิรมย์ ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
28 39191 นายธนกฤต  ดวงพิลา ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
29 38763 นายกิดากร  รัตนหิรัญ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
30 39189 นายจิรวัฒน์  เจือจาน ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
31 38629 นายทิวทัศน์  แท่งทอง ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
32 41673 นายธีรบูลย์  สีทำมี ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
33 39403 นายชวิศ  ถึงคุณ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
34 39429 นายภูมิภาส  เขียวศรี ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
35 39341 นายพิพัฒพล  ทองรวย ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
36 39199 นายศิวกร  สีทานนท์ ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
37 39385 นายศรัณญ์  มณีกาญจน์ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
38 39381 นายภัทรพล  เอมวรรธนะ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
39 41671 นายฐิติพงศ์  ศรนรินทร์ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
40 39328 นายณัชพล  ทำนุ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
41 41517 นางสาวพลอยนภัส  เดชดิษฐปราณีต ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
42 39440 นายชนาธิป  อติฉันท์โท ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
43 41463 นายพศวีร์  พุทธรักษา ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
44 39452 นายเธียรจิ  อนามพงษ์ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
45 41526 นายธนอรรถ  อาจยุทธ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
46 38643 นายพัชรพล  พัคค์สุนทร ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
47 39196 นายพนิตพล  ดำรงโชคพิพัฒน์ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
48 41491 นายสรวิชญ์  ผลประพฤติ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
49 39410 นายทัณฑธร  ร่มพฤกษ์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
50 39221 นายจักรพรรธดิ  ชนะจิตร ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
51 41679 นายอิงครัตน์  ทองกร ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
52 39326 นายชัยรัช  สนองค์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
53 39331 นายธกฤต  พรหมนาค ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
54 41494 นางสาวกัณญิกา  ชีพสมุทร ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
55 41477 นายฐณนนท์  ศิริโชติภากรณ์ ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
56 39338 นายปฏิพัทธ์  อนันตะศรี ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
57 40792 นายวิพลเศรษฐ์  พุ่มไฉยา ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
58 39222 นายจิณวริศ  ศิริธรรม ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
59 41599 นายณัฐวัฒน์  บรรลุขันติกุล ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
60 38526 นายภูสิทธิ์  เมธาวรากุล ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
61 39335 นายธนทัต  ขุนสุนทร ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
62 38663 นายกล้าพิสิษฐ์  จันต๊ะอิน ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
63 41595 นายกฤตธน  เฉลิมสุรกาญจน์ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
64 41598 นายฐปนรรฆ์  มีวน ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
65 39318 นายกล้ากลางชล  จิตสงวน ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
66 41706 นางสาวใบบุญ  ชลสวัสดิ์ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
67 38630 นายธนกฤต  น้อยถนอม ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
68 41645 นายชนกันต์  สัตรักษ์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
69 39451 นายธีรวิช  สร้อยสน ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
70 41444 นายชวัลวิทย์  สัตยาอภิธาน ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
71 41596 นายกฤษกร  เกาทัณฑ์ทอง ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
72 38515 นายชากวินท์  เจริญสรรพพืช ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
73 39472 นายศุภรากร  ศรีนวล ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
74 41699 นางสาวจิดาภา  แย้มงามเหลือ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
75 39230 นายธีร์ธวัช  สุขมงคลรัตน์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
76 39422 นายปองเดช  รักวงษ์ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
77 39361 นายณัฐนันท์  ศิรสิทธิ์นฤวัต ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
78 41692 นายธนทัต  พร้อมพวก ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
79 39313 นายสิรวิชญ์  เอี่ยมรักษา ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
80 41694 นายภูมิทัช  ปัตตาลาโพธิ์ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
81 41646 นายณัฐนันท์  สำลี ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
82 41691 นายทศพร  คำผัน ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
83 40928 นายกฤตธรรม  พงษ์พานิช ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
84 38647 นายพีรพัจน์  สุวรรณธานี ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
85 41448 นายอินทัช  จงใจจิตร ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
86 41551 นายวัทน์สิริ  สารศิลป์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
87 38760 นายกชกร  ชูเชิด ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
88 39284 นายเตชะพิทย์  ช่างเรือน ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
89 39195 นายพงศ์ปณต  แสงอรุณเจริญ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
90 40837 นายปรินทร์  เมฆไพบูลย์ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
91 39255 นายปฏิพล  กลิ่นเจริญ ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
92 39450 นายธีรโชติ  บุญสงเคราะห์ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
93 39247 นายกฤตณัฐ  นามสาร ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
94 39445 นายธนกฤต  ลักษณา ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
95 41677 นายวิฬิน  เลิศพงศ์พิรุฬห์ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
96 39460 นายภูมิปภาวรินท์  จรัลทรัพย์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
97 38679 นายธนกร  ต่อประสิทธิ์กุล ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
98 41447 นายวรภัทร  พลยานันท์ ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
99 39288 นายธนกฤต  พุ่มจันทร์ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
100 39453 นายพงษ์พรรณ  เฉลิมทอง ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
101 41487 นายชนัฐ  เดชกำแหง ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
102 39342 นายพีรธัช  วันทาสุข ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
103 39298 นายพยัคฆ์  ทหราวานิช ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
104 41550 นายพีรพัทธ์  เจียมภิรมย์สุข ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
105 38602 นายภูจิร  ยังเหลือ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
106 41689 นายจีรพัทธ์  ชูเวชวงศ์ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
107 41721 นายภูดิท  หน่วงน้าว ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
108 39291 นายธนันชัย  ทองไพบูลย์กิจ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
109 39384 นายรัฐภูมิ  อินทรชะรัตน์ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
110 39292 นายธนิน  ปทุมานนท์ ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
111 41626 นายภูริสส์  บัวสำลี ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
112 41669 นายชัยวัฒน์  ศรีโพนทอง ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
113 39350 นายรนกร  สิทธิประสงค์ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
114 38724 นายณัฐดนัย  สินวัต ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
115 41678 นายศศิดนัย  เทพรักษา ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
116 39372 นายปวีร์  ถาวิรัตน์ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
117 39217 นายกรินทร์  สิทธิบุศย์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
118 39406 นายฐนกร  สุวรรณมาลี ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
119 39330 นายทรงศักดิ์  บุญมาเลิศ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
120 39408 นายณัชชากร  ทองก้อน ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
121 38569 นายกฤติเดช  ธิติดุลยกร ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
122 39130 นายเขมศักดิ์  บังเกิดกิจ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
123 38538 นายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
124 39424 นายพงศกร  ปัญจาคะ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
125 38545 นายญาณภัทร  สิงห์โต ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
126 38547 นายธีรัช  สุขสำราญ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
127 39375 นายพชร  สิทธาจารย์ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
128 38458 นายธงทิว  อุดมสุข ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
129 38766 นายชนกนันท์  ศิริเดช ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
130 41038 นายเศรษฐพล  จันทวารี ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
131 41445 นายณัฐพัชร์  เสมอเหมือน ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
132 39397 นายกฤษดินท์  โสสีภา ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
133 41675 นายนิติพน  ปราศราคิน ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
134 39257 นายไรวิกรณ์  นิธินันทิวัฒน์ ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
135 41600 นายธนนท์  จันทจรูญ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
136 39456 นายพัทธดนธ์  สุวรรณประภา ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
137 39307 นายวริศ  วงศ์สมิทธิพันธุ์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
138 39468 นายวรกันต์  บรรลือ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
139 41571 นายธานัท  เชาวการธนคุณ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
140 39428 นายภาดล  ไวยบุตร ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
141 39363 นายทัตพงศ์  ชมศาสตร์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
142 41738 นางสาววริศรา  จิตสนธิ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
143 39336 นายธนิก  ซึงถาวร ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
144 41716 นายเกียรติศักดิ์  สิงหพงษ์ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
145 41725 นายภูวนาท  กิจสุขกาย ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
146 39327 นายซีม่อน  ดอมโบว์สกี้ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
147 41647 นายธนกฤต  ไชยเชตุ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
148 39140 นายอภิชาติ  เลียดประถม ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
149 39319 นายกษิดิส  ไสตะภาพ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
150 39356 นายสุริเยนทร์  กงทิพย์ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
151 39347 นายภัทรดนัย  วิจิตรโสภาพันธ์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
152 41435 นายพัทธพล  พ่วงฟัก ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
153 41720 นายพลรบ  สายกระสุน ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
154 39334 นายธนดล  ป้อชำนิ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
155 38425 นายธนภูมิ  มากศิริ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
156 39258 นายเวโรจน์  กาญจนเกษตรกุล ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
157 39253 นายธรรมธร  น้อยสง่า ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
158 38793 นายพีรณัฐ  ถนอมวัฒน์ ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
159 41424 นายชิติพัทธ์  มีมงคล ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
160 41724 นายภูรินท์  เทียมมีเชาว์ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
161 39426 นายภคิณ  ใยสัมพันธ์พงศ์ ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
162 39311 นายสรวิศ  ศรีพระจันทร์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
163 41525 นายธนบดี  นุชประมูล ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
164 39388 นายสรรพวิท  ฤทธิดิลก ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
165 39457 นายพิทยุตม์  ปัญญาสิทธิ์ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
166 41527 เด็กชายนัทธ์ศชาวุฒิ  เงินถม ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
167 39169 นายรัชชานนท์  ประกอบกิจ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
168 39432 นายวรฉัตร  กิ่งมณี ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
169 40950 นายอนุกูล  ศรีคงรักษ์ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
170 39344 นายภคพล  ประเสริฐศักดิ์ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
171 41568 นายจรรยวรรธน์  หัสคุณ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
172 39360 นายณรงฤทธิ์  พันหล่อมโส ม.5/3 14 มิ.ย. 2565
173 39413 นายธนาธิป  แสงจันทร์ ม.5/14 14 มิ.ย. 2565
174 39382 นายภูผา  จันทร์เกษม ม.5/12 14 มิ.ย. 2565
175 39458 นายภัคพล  เพชรน่าชม ม.5/13 16 มิ.ย. 2565
176 38806 นายสุริยัน  พุทธอุทัย ม.6/16 17 มิ.ย. 2565
177 41570 นายณัฏฐนนท์  วิทิตธีรานนท์ ม.5/10 21 มิ.ย. 2565
178 39220 นายคุณานนต์  กัดมั่น ม.5/10 21 มิ.ย. 2565
179 41628 นายรพีภัทร  ชาวปลายนา ม.5/12 23 มิ.ย. 2565
180 39282 นายณัฏฐ์พัฒน์  คูณทวี ม.5/9 23 มิ.ย. 2565
181 39369 นายธราธร  สุคนธเกษร ม.5/16 23 มิ.ย. 2565
182 40846 นายณัฐพงษ์  บุญเปี่ยม ม.6/7 30 มิ.ย. 2565
183 39417 นายธีรภัทร์  พงษ์พันธ์ ม.5/16 30 มิ.ย. 2565
184 38808 นายอังกูร  อนุตรชัยสิริ ม.6/14 30 มิ.ย. 2565
185 41572 นายธุวานนท์  ชนะสินภวัฒน์กุล ม.5/10 30 มิ.ย. 2565
186 38621 นายจิรายุ  พรคต ม.6/7 7 ก.ค. 2565
187 41035 นางสาวพุดน้ำบุษ  สิมสีดา ม.6/16 7 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th