Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เพื่อนติวเพื่อน

รหัส : 059

ชื่อกิจกรรม : เพื่อนติวเพื่อน

สถานที่ : 1126

รายละเอียด :
นักเรียนแผนการเรียน สสวท.

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุรีรัตน์ ว่องไว
ครูพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ

จำนวนรับ : 50

ยอดปัจจุบัน : 4

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40419 นางสาวธัญวลัย  แซ่โก ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
2 40534 นางสาวขนบชร  พูลพฤกษ์ ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
3 40535 นางสาวชญาภา  รุ่งสุทธิกุล ม.4/5 6 มิ.ย. 2566
4 40519 นายกุลธวัช  ระวีวัฒน์ ม.4/5 7 มิ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th