Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Senso

รหัส : 059

ชื่อกิจกรรม : Senso

สถานที่ : หน้าอาคาร 2

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชายหญิง และชอบการท่องเที่ยว

ครูที่ปรึกษา :
ครูณัชชา สิงห์จวง

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 0

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th