Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

รักษ์คอม

รหัส : 068

ชื่อกิจกรรม : รักษ์คอม

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521

รายละเอียด :
นักเรียนแผนการเรียน ICTP เท่านั้น

ครูที่ปรึกษา :
ครูรัตนา กสิวัตร

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 13

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39803 นางสาวพิชญาภา  บำรุงสวน ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
2 42155 เด็กชายนวภาคย์  สังข์สุวรรณ ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
3 40028 นายวุฒิภัทร  สมโฉม ม.4/6 30 มิ.ย. 2565
4 39846 นายก้องชูพงศ์  แซ่จู ม.4/6 30 มิ.ย. 2565
5 39852 นายณัฐเกียรติ  ไทยเจริญ ม.4/6 30 มิ.ย. 2565
6 39938 นายฤชา  ชวิทย์ฤทัยกุล ม.4/6 30 มิ.ย. 2565
7 42160 เด็กชายสาธุ  เกรียงอุดม ม.4/6 3 ก.ค. 2565
8 39906 นายเขมณัฏฐ์  กาเผือกงาม ม.4/6 7 ก.ค. 2565
9 39927 นายพงศภัค  ชายกุล ม.4/6 4 ส.ค. 2565
10 39855 นายบุณยภู  เพชรอดิเรก ม.4/6 4 ส.ค. 2565
11 42159 เด็กชายศุภกร  สันติสุขโพธา ม.4/6 4 ส.ค. 2565
12 39868 นายอนุชิต  เจริญยศ ม.4/6 4 ส.ค. 2565
13 39858 นายพงศพัศ  ลำพล ม.4/6 4 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th