Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

แชร์บอลเพื่อสุขภาพ

รหัส : 049

ชื่อกิจกรรม : แชร์บอลเพื่อสุขภาพ

สถานที่ : หน้าอาคาร 11

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชาย

ครูที่ปรึกษา :
ครูศิราณี กุลฉวะ

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41893 เด็กชายชยธร  พึ่งฝั่ง ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
2 42004 เด็กชายกิตติกานต์  คำประเสริฐ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
3 42009 เด็กชายชยทัต  พึ่งฝั่ง ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
4 41866 เด็กชายวิชยุตม์  ยินดี ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
5 42027 เด็กชายพงศกร  ประชุมวงศ์ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
6 41949 เด็กชายภูริเดช  บุญปลอด ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
7 41932 เด็กชายณภัทร  ธิยานันท์ ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
8 41989 เด็กชายภัทรกร  สุนันต๊ะ ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
9 41993 เด็กชายวรพล  ค้าผล ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
10 41770 เด็กชายกิตติ์ณภัส  ปิ่นเจริญ ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
11 41786 เด็กชายรัชกฤช  สาธุกิจชัย ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
12 41783 เด็กชายพลาธิป  พร้อมมูล ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
13 41422 เด็กชายเอกณัฐ  ทองวิเวก ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
14 41380 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์ไข่ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
15 41404 เด็กชายภานุรุจ  เชาวรานนท์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
16 41398 เด็กชายนวิน  วงศ์ภูมี ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
17 41741 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยวาศ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
18 41145 เด็กชายชัชพิสิฐ  รัตนสัจธรรม ม.2/4 13 มิ.ย. 2565
19 41320 เด็กชายพชร  สิทธิสัมพันธ์ ม.2/8 14 มิ.ย. 2565
20 41401 เด็กชายพชรวินท์  สมบัติ ม.2/10 15 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th