Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

สรรค์สร้างเวลารู้

รหัส : 053

ชื่อกิจกรรม : สรรค์สร้างเวลารู้

สถานที่ : 126

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนม.3

ครูที่ปรึกษา :
ครูน้ำอ้อย สามัญ
ครูรัตน์ดา สุขเหลือ

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 29

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40467 เด็กชายสิตานันท์  แพ่งพานิชย์ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
2 40476 เด็กหญิงณัฏฐณิษา  มูลชอบ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
3 40482 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทรังษี ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
4 40481 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนสร้อย ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
5 40474 นางสาวณภัทร  บุษประทุม ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
6 40468 เด็กชายอัครกร  พลมหาลาภ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
7 40461 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพรัตน์ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
8 40458 เด็กชายไชญเชษฐ์  จันทร์ไพศาลสิน ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
9 40460 เด็กชายเตชวัตร  เจริญสถาพร ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
10 40485 เด็กหญิงรัตนาวดี  ใจสุข ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
11 40459 เด็กชายติณณภพ  ดอนชัย ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
12 40480 เด็กหญิงพราวพิชชา  เชียงกา ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
13 40478 เด็กหญิงทัศนาวลัย  เวชโอสถ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
14 40483 เด็กหญิงภัทรฑิญา  พยุงผล ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
15 40477 เด็กหญิงดากานดา  ปานทอง ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
16 40484 เด็กหญิงภัทรภร  สำโรงลุน ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
17 40473 เด็กหญิงญาณิศา  หล่อรุ่งโรจน์ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
18 40479 เด็กหญิงผูกพัน  สวัสดิ์พาณิชย์ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
19 40475 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วุฒิวงศ์วรากร ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
20 40464 เด็กชายรชต  เวชกรรม ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
21 40601 เด็กชายจีระสิทธิ์  ปาละ ม.3/7 13 มิ.ย. 2565
22 40635 เด็กชายอิทธิกร  ประมวลสุข ม.3/7 13 มิ.ย. 2565
23 40471 เด็กหญิงเกสรา  ลิลิตสุวรรณ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
24 40472 เด็กหญิงชุติปภา  จันทร์ธนไพบูลย์ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
25 40486 เด็กหญิงวรินทิรา  แก้วสว่าง ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
26 41041 เด็กชายกฤติเดช  วงษ์สุภา ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
27 40466 เด็กชายวรวิทย์  สวาทวงค์ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
28 40462 เด็กชายปัญญาพล  สุขจิตต์ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
29 40627 เด็กชายสิรภพ  จิตรณรงค์ ม.3/7 23 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th