Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

สภานักเรียน

รหัส : 007

ชื่อกิจกรรม : สภานักเรียน

สถานที่ : ห้องสภานักเรียน

รายละเอียด :
เป็นผู้มีความสนใจในการดำเนินงานสภานักเรียน และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

ครูที่ปรึกษา :
ครูศันสนีย์ มุกดาหาร
ครูกฤษฎา สิทธิพรม

จำนวนรับ : 50

ยอดปัจจุบัน : 44

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41617 นางสาววรวลัญช์  ทวีวัฒนปรีชา ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
2 41134 เด็กหญิงปิยปภัสร์  นวลตรีฉ่ำ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
3 41064 เด็กหญิงณิชภัทร  รื่นรมย์ ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
4 41098 เด็กหญิงชนากานต์  นิลสิทธานุเคราะห์ ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
5 39995 นายกนกศักดิ์  จินตนาวสาร ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
6 41372 เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
7 41351 เด็กชายณัฐกรณ์  แก้วขาว ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
8 41701 นางสาวชื่นกมล  ดอนไธสง ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
9 41823 เด็กหญิงวรรณกมล  วุฒิชัย ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
10 41470 นางสาวธัญธิชา  อูปปรี ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
11 41114 เด็กชายปภัชพล  วิจิตรกูล ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
12 42364 นางสาวเนตรน้ำทิพย์  บัวสาย ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
13 41229 เด็กชายธนัชภูมิ  บุญณะ ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
14 41605 นายสันติภาพ  ปะทุมตะ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
15 42354 นายสิริชัย  บุญประกอบ ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
16 41323 เด็กชายภัทรดนัย  สุรัสวดี ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
17 41609 นางสาวทิพย์อาภรณ์  สินสกุล ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
18 41563 นางสาวสิธาริณี  สุระนันท์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
19 41557 นางสาวธัญชนก  ถีระเจริญ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
20 40558 เด็กชายชิษณุชา  ภักดิ์ขันธ์ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
21 39400 นายเกียรติศักดิ์  พันธุ์คำ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
22 40587 เด็กชายหิรัณย์  หอยสังข์ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
23 42346 เด็กชายณัฐศักดิ์  ลือปือ ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
24 42359 นางสาวธิดาพร  รื่นนุสาร ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
25 42044 เด็กชายชวกร  หลำศิริ ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
26 42170 นางสาวชัญญานุช  แก้วกูล ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
27 41731 นางสาวธันยวีย์  ดวงระพีไพศาล ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
28 41737 นางสาวภัทสร  พลอยชัยศรี ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
29 40034 นายศุภรัส  กรณีย์ ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
30 42167 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ประเสริฐ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
31 42189 นางสาวสิริพร  ถิตย์รัตน์ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
32 42180 นางสาวพิชชาพร  ทองศรีสุข ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
33 41744 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงทรัพย์ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
34 41113 เด็กชายนพสินธ์  เจนวิถีสุข ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
35 41713 นางสาวศุภิสรา  เจษฎาวงศ์เลิศ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
36 41536 นางสาวดวงดาว  วิเศษการ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
37 39931 นายพชรพล  เพ็ชรเมืองทอง ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
38 40971 นายไท้อี  เฉิน ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
39 41155 เด็กชายภัทรกร  บุญล้อม ม.2/4 13 มิ.ย. 2565
40 41165 เด็กชายอิทธิกร  โฆษิตชัยมงคล ม.2/4 13 มิ.ย. 2565
41 39333 นายธนชาติ  สุขสวัสดิ์ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
42 42178 นางสาวพัชวรรณ  ค้าผล ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
43 42165 นายสุทธิพงษ์  พันธุ์ไชยศรี ม.4/7 15 มิ.ย. 2565
44 41992 เด็กชายเมธาศิษฐ์  ชนะไชยชุติภัทร์ ม.1/8 6 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th