Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

งานค้างไม่มี คนดี 2022

รหัส : 036

ชื่อกิจกรรม : งานค้างไม่มี คนดี 2022

สถานที่ : 135

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุวนิตย์ บุญเพ็ง
ครูรุ่งอรุณ มากประยูร

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 40

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41191 เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
2 41201 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สหพัฒนา ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
3 41179 เด็กชายปภาวิน  มาสกุล ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
4 42251 นางสาวจิรัชยา  เกตุจรัส ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
5 42228 นางสาวธัญวรัตม์  ภิรมย์กิจ ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
6 42236 นางสาวรพีพร  แก้วทอง ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
7 42225 นางสาวจิราวดี  แววดี ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
8 41202 เด็กหญิงภัทรศยา  สุนากร ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
9 41469 นางสาวทิพย์ธาดา  ยศคำลือ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
10 41918 เด็กชายศุภกิตติ์  พรมจันทร์ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
11 40894 นางสาวดรุณรัตน์  วงษ์สุวรรณ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
12 41530 นางสาวกมลชนก  กำลังการ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
13 41535 นางสาวณัฏชนน  ลาภพูล ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
14 41468 นางสาวณัฏฐิยาภรณ์  ขุมเพชร์ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
15 41189 เด็กชายวิชยานนท์  วรรณธราดล ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
16 38608 นายรัฐกร  ผลเกตุ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
17 40895 นางสาวธนัชญา  นุชพุ่ม ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
18 38595 นายพงษ์เพชร  บำรุงรักษ์ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
19 41908 เด็กชายปองภพ  เวชศิลป์ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
20 41489 นายธีรภัทร  เหล่าทวีสุข ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
21 42238 นางสาวอุษามณี  ทองคำดี ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
22 39469 นายศราวิน  ภุมรินทร์ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
23 41578 นายศรัณญ์  นุชวงษ์ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
24 41177 เด็กชายธรรศ  กมลานนท์ ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
25 41195 เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
26 42259 นางสาวสุพิชชา  อัตถาหาญ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
27 41538 นางสาวธนิดา  รัตนภักดี ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
28 41898 เด็กชายต้นตระกูล  ชูรักษ์ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
29 42249 นายสิรวุฒิ  ศรีถาวร ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
30 42260 นางสาวอนิลฑิตา  นันทรังษี ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
31 41196 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาอินทร์ ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
32 40901 นางสาวศศิรัศมิ์เกล้า  ชิ้นประยูร ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
33 41467 นางสาวณัชชา  อองละออ ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
34 41546 นางสาววิลัยพร  เทศนาเรียง ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
35 41065 เด็กหญิงธัญญ์ธิชา  บุญราช ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
36 41956 เด็กชายสรวิชญ์  สำราญสม ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
37 42196 นายพุฒิพงศ์  ธนะภักดี ม.4/8 16 มิ.ย. 2565
38 41247 เด็กชายกชพัฒน์  หอมวิเศษ ม.2/7 30 มิ.ย. 2565
39 41286 เด็กชายสานรัก  ดวงจินดา ม.2/7 30 มิ.ย. 2565
40 41156 เด็กชายภัทรธร  ระยับแสง ม.2/4 30 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th