Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

คอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัส : 014

ชื่อกิจกรรม : คอมพิวเตอร์กราฟิก

สถานที่ : 522

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39320 นายกิตติพัศ  วาสนาวิน ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
2 39309 นายวีรวิทย์  แก้วเจริญ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
3 39290 นายธนภัทร  ชะระสัย ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
4 41618 นางสาววันวิสา  มากทรัพย์ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
5 41606 นายสิรภพ  ทองศรี ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
6 41622 นางสาวศิรภัสสร  ธรสินธุ์ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
7 41611 นางสาวปาณิสรา  แหล่งหล้า ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
8 39299 นายพรกฤด  ช่วยทัต ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
9 39294 นายนาถวัฒน์  กอบกระโทก ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
10 41610 นางสาวธนัชญา  อุระเกต ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
11 41619 นางสาววิภาวี  อริยะมนตรี ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
12 39414 นายธนายุทธ  ศรีเสริม ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
13 39150 นางสาวมินตรา  เกตุโชติ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
14 41623 นางสาวสุรีพร  สมใจนึก ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
15 41649 นายพรรคพล  สวัสดิ์วงศ์วิชา ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
16 39399 นายกิติพงษ์  เมืองวงศ์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
17 41603 นายไรวินทร์  ทองทวี ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
18 39359 นายณภรรษ  เพาะปลูก ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
19 41601 นายนัทธพงศ์  เจริญรักษ์ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
20 42267 เด็กหญิงกชพร  เพ็ชมิตร ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
21 39337 นายนันธวัฒน์  สมศิลป์ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
22 41612 นางสาวเปมิกา  สกุลฉ่ำ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
23 41616 นางสาวมณิการ์  ดิษฐเจริญ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
24 39345 นายภคิณ  ชีพสมุทร ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
25 39306 นายวรพรต  อร่ามเลื่อม ม.5/11 24 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th