Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ห้องสมุด

รหัส : 090

ชื่อกิจกรรม : ห้องสมุด

สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูเอกพล พันธ์คำ

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40749 เด็กชายปุณณวัฒน์  สิริโภไคย ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
2 42363 นางสาวสุธินันท์  ชนะสิทธิ์ ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
3 40769 นายอนวัช  บุญเนิน ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
4 40563 เด็กชายธนพนธ์  เชื่อมเจ่ง ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
5 41406 เด็กชายเมืองไท  กอศิริวลานนท์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
6 40516 เด็กหญิงสุภักสรา  ศักดาเพชรศิริ ม.3/4 13 มิ.ย. 2565
7 40553 เด็กชายคูณบุญ  กุศล ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
8 40508 เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุขสวัสดิ์ ม.3/4 13 มิ.ย. 2565
9 40494 เด็กชายณภัทร  ผลพฤกษา ม.3/4 13 มิ.ย. 2565
10 40510 เด็กชายสรยุทธ  ทองนาค ม.3/4 13 มิ.ย. 2565
11 40511 เด็กชายสิปปกร  อุทัยรัศมี ม.3/4 13 มิ.ย. 2565
12 41854 เด็กหญิงเกสรา  ชัยสมบูรณ์ ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
13 41830 เด็กชายจิรัฏฐ์  กุลละวณิชย์ ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
14 41625 เด็กชายคณินภัทร  ศรีคงรักษ์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
15 40554 เด็กชายจิรเดช  รัตนาคะ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
16 41386 เด็กชายจิรัฏฐ์  สิทธิมาลัยรัตน์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
17 41413 เด็กชายศักรภพน์  กลิ่นสุคนธ์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
18 41415 เด็กชายศิริภัทร  ไพฑูรย์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
19 41384 เด็กชายจักรพันธ์  คงสุข ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
20 39899 นางสาวพิมพ์ณดา  ศรีประเสริฐ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
21 40465 เด็กชายรัชชานนท์  บุญราศรี ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
22 41409 เด็กชายวชิรวิทย์  หงษ์จันทรทา ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
23 41749 เด็กชายภิรมณ์ชัย  ประสิทธิ์ธนชัย ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
24 41400 เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่เกษม ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
25 41160 เด็กชายรัฐภูมิ  ภูสีฤทธิ์ ม.2/4 14 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th