Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ กับเกมส์ออนไลน์

รหัส : 074

ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ กับเกมส์ออนไลน์

สถานที่ : 923

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูนิรันต์ คายเซ่า

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40654 เด็กชายธีรภัทร  ธีรนันทน์ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
2 40648 เด็กชายณัฐภูมิ  โสมา ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
3 40650 นายธนชาติ  กะวันทา ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
4 40638 เด็กชายกาลณัฐพงษ์  เลิศธัญญา ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
5 40672 เด็กชายภูวัติ  จันทสิทธิ์ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
6 40669 เด็กชายภานุวัฒน์  จั่นทอง ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
7 40637 นายก้องภพ  บุญอภัย ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
8 40640 เด็กชายจักริน  ทวีพลสิริสุข ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
9 40679 เด็กชายสิรภพ  จันใด ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
10 40649 เด็กชายณัณฑภูมิ  แย้มพลาย ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
11 40676 เด็กชายวรัญ  พิมพาพันธ์ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
12 40671 เด็กชายภูมิเมธ  พัทธเสมา ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
13 40673 เด็กชายภูวิศ  ษาเจริญ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
14 40656 เด็กชายปกรณ์  ตรงต่อกิจ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
15 40651 เด็กชายธนเดช  พรหมพัฒน์ ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
16 40659 นายปภังกร  สนอง ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
17 40644 นายณภัทร  สุวรรณสา ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
18 40652 เด็กชายธนธรณ์  รติวรธันย์กุล ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
19 40645 เด็กชายณรงเกียรติ  ตางาม ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
20 40646 เด็กชายณัฏฐวิทย์  เจริญปรี ม.3/8 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th