Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ยุวแนะแนว

รหัส : 021

ชื่อกิจกรรม : ยุวแนะแนว

สถานที่ : 1222

รายละเอียด :
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มองโลกในแง่ดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเสียสละ และมีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้งานแนะแนว

ครูที่ปรึกษา :
ครูปภาวดี พิมพ์พงษ์
ครูกรวรรณ จารัตน์
ครูวันทนา ปัญญาวรพงศ์
ครูวริษฐา กมลสุขยืนยง

จำนวนรับ : 41

ยอดปัจจุบัน : 41

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41641 นางสาวศศิภาสรณ์  สร้อยศรี ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
2 41736 นางสาวอนันตญา  ทวีศรี ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
3 41644 นางสาวอารีลักษณ์  สุนทรสวัสดิ์ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
4 41586 นางสาวบัณฑิตา  ไชยกาศ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
5 41587 นางสาวปริษา  โชติรสพงศ์ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
6 39392 นายเสฎฐวุฒิ  แสนยศ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
7 41728 นางสาวจิระประภา  ศรีสังวาลย์ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
8 41588 นางสาวปาณิสรา  เจริญสุข ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
9 41581 นางสาวกรองแก้ว  กระจ่าง ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
10 41726 นางสาวฐิตาภรณ์  สำราญดี ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
11 41729 นางสาวจิราภา  สุขกล่อม ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
12 41730 นางสาวธัญวัลย์  พัสนา ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
13 41977 เด็กชายธนกรณ์  พงษ์ดัด ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
14 41638 นางสาววริศรา  มีมาก ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
15 38689 นายบวรนันท์  วัฒนศาสตร์ ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
16 41234 เด็กชายปฐพี  ชาวชล ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
17 41242 เด็กชายวชิรวิชญ์  พลยางนอก ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
18 39933 นายพีระพล  เรืองโรจน์ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
19 41733 นางสาวเปมิกา  เรืองอมรชัย ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
20 41954 เด็กชายวิทวัส  รอดโต ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
21 41952 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงสุข ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
22 41951 เด็กชายเมธาวินท์  นาคแก้ว ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
23 41590 นางสาววีรดา  รัตนะ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
24 41594 นางสาวอริสรา  ชาวเมืองกรุง ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
25 40454 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสริมจันทร์ ม.3/2 13 มิ.ย. 2565
26 41582 นางสาวจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
27 41727 นางสาวจิตาพร  กิตติธนะวงศ์ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
28 41640 นางสาววีริศรา  ประจงจัด ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
29 38704 นายศุภกร  บุญกมล ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
30 38697 นายเมธัส  คลายเศร้า ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
31 41933 เด็กชายณราชัย  ศรีรักษา ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
32 41935 เด็กชายธนวัตน์  เอี่ยมสกุล ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
33 41318 เด็กชายปุริมนาถ  เชิดชูถิน ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
34 41294 เด็กชายจิรพัท  มิลาน ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
35 40896 นางสาวธมนพัชร์  โปษยาอนุวัตร์ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
36 40902 นางสาวศิรินภารัตน์  อ่อนจิตร์ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
37 41322 เด็กชายภัญศร  โกศลานันท์ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
38 39404 นายชัชวาล  ทรงชนะ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
39 42011 เด็กชายชุติพงศ์  ขำพิทักษ์ ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
40 41205 เด็กชายกฤษกร  สมประสงค์ ม.2/6 1 ก.ย. 2565
41 41735 นางสาวสิตากาญจน์  ทองคำเปลว ม.5/12 13 ก.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th