Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

วิทย์คิดสนุก

รหัส : 021

ชื่อกิจกรรม : วิทย์คิดสนุก

สถานที่ : 122

รายละเอียด :
เฉพาะนักเรียนชั้นม.1

ครูที่ปรึกษา :
ครูกรวรรณ สินธุรัตน์

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 19

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42414 เด็กชายชวาล  รุ่งสว่าง ม.1/2 6 มิ.ย. 2566
2 42547 เด็กชายธนกฤต  มุกดาสนิท ม.1/6 6 มิ.ย. 2566
3 42682 เด็กชายศุภสิทธิ์  ฤกษ์สนิท ม.1/9 6 มิ.ย. 2566
4 42659 เด็กชายเตวิช  ตรีกลาง ม.1/9 6 มิ.ย. 2566
5 42563 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขเกษม ม.1/6 6 มิ.ย. 2566
6 42689 เด็กชายเอื้อธนกิตติ์  ภัยผ่องแผ้ว ม.1/9 6 มิ.ย. 2566
7 42664 เด็กชายธีรวิชญ์  สืบค้า ม.1/9 6 มิ.ย. 2566
8 42448 เด็กชายปัญญา  กลิ่นขจร ม.1/3 6 มิ.ย. 2566
9 42443 เด็กชายชัยภัทร  ชนะสิทธิ์ ม.1/3 6 มิ.ย. 2566
10 42442 เด็กชายคุณากร  ง่วนพริ้ง ม.1/3 6 มิ.ย. 2566
11 42509 เด็กชายปุณณวิช  พันภักดี ม.1/5 6 มิ.ย. 2566
12 42441 เด็กชายกิตติธัช  สำโรงลุน ม.1/3 6 มิ.ย. 2566
13 42457 เด็กชายสุกฤษฎิ์  โลหะศาสตร์ ม.1/3 6 มิ.ย. 2566
14 42516 เด็กชายศุทธิวัชร์  บุตรเสรีชัย ม.1/5 8 มิ.ย. 2566
15 42599 เด็กชายภูทิพัฒน์  ชัยชนะ ม.1/7 8 มิ.ย. 2566
16 42606 เด็กชายศรัณยพงศ์  เกาะกง ม.1/7 8 มิ.ย. 2566
17 42451 เด็กชายพิชาภพ  แตงจุ้ย ม.1/3 8 มิ.ย. 2566
18 42666 เด็กชายนพเดช  พลาศรี ม.1/9 8 มิ.ย. 2566
19 42672 เด็กชายปิยะพล  ชินนาหอม ม.1/9 8 มิ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th