Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ชีววิทยา ม.ต้น

รหัส : 051

ชื่อกิจกรรม : ชีววิทยา ม.ต้น

สถานที่ : 125

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูธิติมา ประคองทรัพย์

จำนวนรับ : 30

ยอดปัจจุบัน : 24

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41870 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
2 41865 เด็กชายวิชญ์  สนั่นเกียรติเจริญ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
3 41863 เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
4 41876 เด็กหญิงนันทัชพร  เชิงสมอ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
5 41881 เด็กหญิงศุฑิกาญจน์  วิสุทธิสิงห์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
6 41875 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีท่าไฮ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
7 41884 เด็กหญิงสุรัมภา  อนามพงษ์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
8 41861 เด็กชายธีรภัทร  บุญฤทธิ์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
9 41885 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เปรมกมล ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
10 41873 เด็กหญิงตระการตา  พัชรจุฑานนท์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
11 41871 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เชื้อพรมมา ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
12 41879 เด็กหญิงภาวิศา  ชุ่มวงศ์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
13 41874 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ฟูคณะ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
14 41796 เด็กหญิงลภัสลดา  โกฏิปภา ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
15 41882 เด็กหญิงสิญานันทน์  ผจงเสาวภาคย์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
16 41860 เด็กชายธนภัทร  พิมพ์โพนทอง ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
17 41867 เด็กชายศิวกร  กิ่งมณี ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
18 41894 เด็กชายชวภณ  เหลือสาคร ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
19 41880 เด็กหญิงวรัญรดา  โพธิกิจ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
20 42055 เด็กชายธวัฒน์  ไชยฤทธิ์ ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
21 41868 เด็กชายสรวิชญ์  นุกูลกิจ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
22 41295 เด็กชายจิรภัทร  ผลบำรุง ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
23 41878 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สมพร ม.1/5 3 ก.ค. 2565
24 41944 เด็กชายปุณพจน์  สุขปิติ ม.1/7 8 ก.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th