Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

รหัส : 031

ชื่อกิจกรรม : นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

สถานที่ : 136

รายละเอียด :
นักเรียนชั้นม.3

ครูที่ปรึกษา :
ครูพงค์นุช พูลสมบัติ

จำนวนรับ : 30

ยอดปัจจุบัน : 24

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40418 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
2 40425 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
3 40417 เด็กหญิงจิตติลาภา  จิตต์เสาวลักษณ์ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
4 40416 เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
5 40400 เด็กชายณัฐฐนันท์  สุขพัฒน์ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
6 40421 เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ  กิจศุภไพศาล ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
7 40422 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
8 40424 เด็กหญิงศุภนิช  อินทาภรณ์ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
9 40397 เด็กชายกษิดิ์เดช  จารุกาญจน์ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
10 40402 เด็กชายธนกฤต  อร่ามศิลป์ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
11 40426 เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
12 40398 เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
13 40408 เด็กชายภูดิท  พรหมนาค ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
14 40423 เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
15 40419 เด็กหญิงธัญวลัย  แซ่โก ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
16 40412 เด็กชายวชิระ  เจริญสุข ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
17 40588 เด็กชายอภิวิชญ์  พลอาจ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
18 40581 เด็กชายวันชนะ  ชำนาญสวน ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
19 40574 เด็กชายพัสกร  ปราบไพริน ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
20 40413 เด็กชายศุภณัฐณ์  ทองปัญญา ม.3/1 15 มิ.ย. 2565
21 40401 เด็กชายตะวันฤทธิ์  วงศ์คลองเขื่อน ม.3/1 15 มิ.ย. 2565
22 40748 เด็กชายปิยังกูร  หมั่นค้า ม.3/10 16 มิ.ย. 2565
23 40407 เด็กชายพสุธร  วนจารี ม.3/1 23 มิ.ย. 2565
24 40571 เด็กชายปัญจสิทธิ์  มัสจิตต์ ม.3/6 1 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th