Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

จิปาถะ

รหัส : 073

ชื่อกิจกรรม : จิปาถะ

สถานที่ : 334

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์
ครูธิดารักษ์ พงค์มารค

จำนวนรับ : 50

ยอดปัจจุบัน : 32

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 38745 นายวรุตม์  บ้งกาวงศ์ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
2 40817 นางสาวเนติพร  ชอบชน ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
3 40812 นางสาวณัฐญา  เพ็ชรมุณี ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
4 40809 นางสาวชนัญชิดา  ภุมรากูล ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
5 40825 นางสาวสกาวรัตน์  สาลี ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
6 38502 นางสาวณิชยา  สิทธิเวช ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
7 38443 นางสาวศิริรัศมิ์  ข้องเกี่ยวพันธ์ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
8 40816 นางสาวณัฐวดี  โตศิริ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
9 40822 นางสาวพรธิตา  บัณฑิตสุนทร ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
10 40823 นางสาวพิชชาภา  จันทราราม ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
11 38603 นายภูมินันท์  บรรเทิง ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
12 38420 นายจารุพิชญ์  ภิรมย์ลาภ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
13 40814 นางสาวณัฐธิตา  แซ่ลี้ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
14 40826 นางสาวสิปปนันท์  ราชพลี ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
15 38604 นายมงคล  เชียงชุม ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
16 38478 นายกรวิชญ์  จันทวรรณ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
17 38628 นายติณณ์  วงศ์นาป่า ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
18 40811 นางสาวญาณิกา  ผลอุทิศ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
19 40810 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสิงห์ชัย ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
20 40820 นางสาวปภัสรา  สิทธิบุศย์ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
21 38505 นางสาววรพิชชา  สุขไสใจ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
22 38477 นางสาวสิริจันท์  แก่นจันทน์ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
23 38457 นายทัศไนย์  ผลิพืช ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
24 40807 นายกฤตัชญ์  ทัตตธนานนท์ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
25 42234 เด็กหญิงภารดี  ศรีนวล ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
26 42229 นางสาวนันทวัน  เจนจัดการ ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
27 40818 นางสาวปณิตา  ศรีสรสิทธิ์ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
28 39231 นายปภังกร  เลิศฤทธิ์บัญชา ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
29 42282 นายธัญวัฒน์  บำรุง ม.4/12 14 มิ.ย. 2565
30 40126 นายโอภาภูมิ  อินเหยี่ยว ม.4/14 15 มิ.ย. 2565
31 40012 นายนภัทร  เนินชัย ม.4/14 19 มิ.ย. 2565
32 42317 นายตัรมีซีย์  สุริยะเมธี ม.4/14 1 ก.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th