Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ทำมาค้าขาย

รหัส : 045

ชื่อกิจกรรม : ทำมาค้าขาย

สถานที่ : 412

รายละเอียด :
รับนักเรียน ม.ปลาย ห้อง 12 และ 15

ครูที่ปรึกษา :
ครูจำเรียง ไชยเจริญ
ครูสุดใจ เปรื่องปราชญ์
ครูนงลักษณ์ บุญล้อม
ครูเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์
ครูวรรณี ศริดี

จำนวนรับ : 100

ยอดปัจจุบัน : 26

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39939 นายวีนัส  มีแสง ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
2 42301 นางสาววราพร  ศุภประเสริฐ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
3 42295 นางสาวธีริศรา  ตั้งศิริเสถียร ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
4 39971 นายปราโมทย์  อากาศ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
5 40051 นายธนพัต  ขำคม ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
6 42339 นางสาวยุวรินทร  ใจสุทธิ ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
7 40039 นายสิริชัย  ปานโสภณ ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
8 42343 นางสาวอคิราภ์  ยี่สุ่นซ้อน ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
9 42341 นางสาวสุธิดา  กุมภาพันธ์ ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
10 40038 นายสรวุฒิ  สร้อยสน ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
11 42333 นางสาวณัฐนิช  ปัญญามัง ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
12 40073 นายศกลวัฒน์  มังคลา ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
13 39915 นายธนพัฒน์  บุญประเสริฐ ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
14 42344 นายชัชวาล  โพธิ์ทอง ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
15 40106 เด็กชายภัทรกร  ศิริจันทร์ ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
16 42292 นางสาวกัญญาพัชร  กุศลศิลป์ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
17 42337 นางสาวปภาดา  ปิดตังเสโน ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
18 42291 นางสาวกิตยาภรณ์  กุลวงษ์ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
19 42298 เด็กหญิงภาศิกา  คำเวียง ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
20 39998 นายไกรวิชญ์  โปปัญจมะกุล ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
21 39953 นายชยพล  ชะนางวัลย์ ม.4/15 14 มิ.ย. 2565
22 42329 เด็กชายธีรภัทร  โปร่งมณี ม.4/15 15 มิ.ย. 2565
23 40044 นายจิรวัฒน์  โกศรีงาม ม.4/15 16 มิ.ย. 2565
24 39916 นายธนยศ  โพธิบาย ม.4/15 18 มิ.ย. 2565
25 42327 นายญาณกร  ทวีวัฒน์ ม.4/15 23 มิ.ย. 2565
26 40013 นายบุญญฤทธิ์  ทองแจ่ม ม.4/12 24 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th