Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ช่างถ่ายภาพ

รหัส : 057

ชื่อกิจกรรม : ช่างถ่ายภาพ

สถานที่ : 414

รายละเอียด :
นักเรียนชั้น ม.5 เท่านั้น และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์

ครูที่ปรึกษา :
ครูวิวัฒนา อารอบ

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 6

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41506 นางสาวชญานุตม์  ดีสีนู ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
2 41698 นางสาวขวัญฤดี  เหล่ามูล ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
3 41695 นายภูมิพัฒน์  แซ่ลิ้ม ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
4 39357 นายเกษม  ล้วนเกษม ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
5 41703 นางสาวดากานดา  วุฒิชัยเรืองไกร ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
6 41702 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีนุกูล ม.5/15 16 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th