Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Pending Work

รหัส : 050

ชื่อกิจกรรม : Pending Work

สถานที่ : 121

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูณัฐฐิญา กิมศรี
ครูกัญฐญามาศ กลิ่นขจร
ครูภัทราวดี โภชาดม

จำนวนรับ : 60

ยอดปัจจุบัน : 19

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41362 เด็กชายบัณฑิต  คุณเขตต์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
2 41342 เด็กชายจักรภัทร  ทองสา ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
3 41344 เด็กชายจิรวรรธน์  บำรุงสวน ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
4 41339 เด็กชายคณพศ  ภู่นคร ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
5 41354 เด็กชายทชากร  วิริยะอำพน ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
6 41377 เด็กชายอภิภู  พาณิชชานุรักษ์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
7 41360 เด็กชายนนทพัทธ์  เลิศกิจสกุล ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
8 41352 เด็กชายณัฐฐีร์กร  วงษ์สุวรรณ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
9 41336 เด็กชายกษิดิ์เดช  ลิมป์สภาพกสิผล ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
10 41373 เด็กชายรณกร  วัฒนชัย ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
11 41363 เด็กชายบัณฑิต  ภู่จำศิลป์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
12 41755 เด็กหญิงฐิตารีย์  รัตนสัจธรรม ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
13 41764 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์เจริญ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
14 41752 เด็กชายอินทร์ทัช  วิสุทธิแพทย์ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
15 41244 เด็กชายอชิตะ  ชนะไพรี ม.2/6 14 มิ.ย. 2565
16 41239 เด็กชายพุฒิเมธ  นพกูลวงศ์ ม.2/6 14 มิ.ย. 2565
17 41218 เด็กชายณฐภัทร  พุ่มผล ม.2/6 14 มิ.ย. 2565
18 41263 เด็กชายธนภัทร  สุจินต์ ม.2/7 21 มิ.ย. 2565
19 41818 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชำนาญชล ม.1/3 2 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th