Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

คณิตคิดสนุก

รหัส : 056

ชื่อกิจกรรม : คณิตคิดสนุก

สถานที่ : 932

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้น ม.4

ครูที่ปรึกษา :
ครูณัฐชยา จิตรสมาน
ครูพิมพ์นภา ดวงชื่น

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 1

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42256 นางสาววรางคณา  ธรรมพัฒน์พงศ์ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th