Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Board Game

รหัส : 052

ชื่อกิจกรรม : Board Game

สถานที่ : 331

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูเบญจวรรณ แก้วคุณงาม
ครูธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 37

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40976 นางสาวกัลยา  ทองสง่า ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
2 40977 นางสาวจันทรพิมพ์  ประมงกิจ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
3 39948 นายอภิสิทธิ์  ศรีเกิด ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
4 40983 นางสาวพนิตพิชา  สบง ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
5 38587 นายธเนศ  อาจธัญกรณ์ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
6 40987 นางสาวมณฑกานต์  สุขุณา ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
7 39928 นายพงษพัศ  ดาวเรือง ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
8 39946 นายอชิรวิทย์  เย็นจิตรพิสมัย ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
9 38784 นายนสิท  ภูมิพื้นผล ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
10 38792 นายพิศิษฐ์  ศิริศักดิ์ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
11 38705 นายสรยุทธ  สร้อยสน ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
12 39232 นายพงศภัค  สง่าอารีย์กูล ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
13 40911 นายนลธวัช  คำใส ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
14 40916 นางสาวกัลยา  ศักดิ์เนตร ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
15 39861 นายรัฐศาสตร์  ลออภักตร์ ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
16 40908 นายณภัทร์  อาจฤทธิ์ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
17 38581 นายณัฐสิทธิ์  ผันแปร ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
18 42199 เด็กหญิงชยาภรณ์  แก้วพวง ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
19 40986 นางสาวเภาลีน่า  พงษ์ประยูร ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
20 42200 นางสาวญาณิฐา  พิศวง ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
21 39235 นายพัทธนันท์  ยิ้มศรวล ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
22 39237 นายวชิรวิทย์  เพ่งจินดา ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
23 39964 นายนนทพัทธ์  ศรีสวัสดิ์ ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
24 42218 นายเทอดศักดิ์  คำเพ็ชร ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
25 40027 นายวิจักษณ์  เหลืองพูนสิน ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
26 39223 นายจิรเมฆ  อนันตสุข ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
27 38654 นายวรวิชญ์  ชนม์ธรรม ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
28 42246 เด็กชายภควัฒน์  ตุลารักษ์ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
29 39929 นายพงษ์ศักดิ์  จินดาสุข ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
30 39866 นายหฤษฎ์  สมัครกิจ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
31 39226 นายณัฐวัฒน์  อินทาภรณ์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
32 42243 นายปัณณธร  ศิริวิสุทธิรัตน์ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
33 38707 นายสุริเชษฐ์  โชควริวงษ์ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
34 39968 นายปณต  บุญถนอม ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
35 39913 นายณภัทร  พรหมคง ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
36 39950 นายกิตติธัช  พิมลภาพ ม.4/6 4 ก.ค. 2565
37 42221 นายหัตถชน  คงมนต์ ม.4/9 11 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th