Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ทบทวนความรู้พิชิต TCAS

รหัส : 013

ชื่อกิจกรรม : ทบทวนความรู้พิชิต TCAS

สถานที่ : 1124

รายละเอียด :
รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุพจนา ยุติวงษ์

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 38024 นายกิตติภูมิ  สร้อยแก้ว ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
2 40794 นางสาวชญานิศ  จิตรวัฒนะ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
3 40795 นางสาวชนกนันท์  พลอยวิจิตร ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
4 41015 นางสาวอภิชญา  สร้อยสน ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
5 41013 นางสาววิริญา  จุติ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
6 40803 นางสาวเปมิกา  บุญชู ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
7 40805 นางสาวพิชา  หลักทองไชย ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
8 38504 นางสาวลภัสรินทร์  ชำนาญพืช ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
9 40793 นางสาวจิดาภา  เซี่ยงว่อง ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
10 41012 นางสาวลักษิกา  แตงเล็ก ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
11 41007 นางสาวชนกนันท์  ศรีตะปัญญะ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
12 38497 นางสาวพรพรรณ  เจียมหยิน ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
13 41011 นางสาวปิยธิดา  นพณัฐกิติกร ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
14 38798 นายภูริวัจณ์  กิจจานนท์ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
15 38450 นายกฤษฏ์นิพัทน์  ประวัติเจริญ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
16 40802 นางสาวนิรุชา  ด้วงมาก ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
17 40800 นางสาวณัฐวดี  อ่อนตา ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
18 38490 นางสาวชนากานต์  อามพัฒน์ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
19 38489 นางสาวขวัญจิรา  วัฒฐานะ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
20 40796 นางสาวชนิสรา  วิบูลย์ศิลป์ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th