Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Work from school

รหัส : 065

ชื่อกิจกรรม : Work from school

สถานที่ : 1132

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูทัศน์พล วิเศษ

จำนวนรับ : 31

ยอดปัจจุบัน : 30

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41428 นางสาวญาณาธิป  เจริญทวี ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
2 41433 นางสาวศุภนิจ  เพิ่มสมบัติ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
3 41430 นางสาวธมลวรรณ  ศรพิทักษ์ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
4 39129 นายกิตติภพ  เจริญพร ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
5 39738 นางสาวสวรรยา  ทองศรี ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
6 39245 นางสาวพิมพ์มาดา  จันทร์แสงศรี ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
7 39143 นางสาวญาณิศา  เขียวผ่อง ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
8 41431 นางสาวนิชาภา  วัฒนอังกูร ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
9 41427 นายสุภพสิษฐ์  จิตทรัพย์ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
10 39956 นายณัฐกิตติ์  ธนกุลนันทิวัฒน์ ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
11 41434 นางสาวอุรชา  สุวรรณโชติ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
12 41559 นางสาวธีร์จุฑา  จันทร์คำ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
13 41562 นางสาวเมธาวี  ธนอุดมนาน ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
14 42117 เด็กหญิงกุลิสราพัชร์  พุ่มไฉยา ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
15 39314 นายหฤษฎ์มงคล  วรรณศิริ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
16 41549 นายนภัทร  พุดบุรี ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
17 39766 นายวีริศ  ทำสวน ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
18 41564 นางสาวสิราวรรณ  มังกร ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
19 38496 นางสาวปาณวี  พลอยล้อมเพชร ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
20 40900 นางสาววรัชญา  ค้าผล ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
21 41429 นางสาวณัฐภัสสร  สงวนทรัพย์ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
22 39127 นายกวีวัฒน์  จันทวาท ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
23 39137 นายภูวิศ  กูลพฤกษี ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
24 39136 นายภัทรดนัย  อินอ่วม ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
25 41426 นายศิวกร  เจตศรีบำรุง ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
26 39139 นายสรวิชญ์  พูลเงิน ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
27 41425 นายรัชพล  สาคร ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
28 39974 นายพัศกร  โตสวัสดิ์ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
29 39133 นายชัยอนันต์  โพธิ์แก้ว ม.5/1 23 มิ.ย. 2565
30 39765 นายรัชต์พงษ์  เจี้ยเวชศิลป์ ม.4/2 30 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th