Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เคลียร์งาน

รหัส : 086

ชื่อกิจกรรม : เคลียร์งาน

สถานที่ : 1127

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้นม.6

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุนทร เรืองภักดี
ครูนาถยา กล่อมแก้ว

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 40

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40917 นางสาวจีรนาฏ  ประชุมชน ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
2 40918 นางสาวชัชชญา  เทพอาสา ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
3 40926 นางสาววชิรญาณ์  แก้วคำ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
4 38570 นายกฤษกร  ไทยทักษ์ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
5 38445 นางสาวสุชาทิพย์  พร้อมดิษฐ์ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
6 40925 นางสาวภัสราภรณ์  ปิณฑะวรพันธุ์ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
7 38573 นายกิตติภูมิ  จามรจินดามณี ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
8 40909 นายธนบดี  สงเคราะห์ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
9 40957 นางสาวดลธาดา  พินิจนอกภดา ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
10 40953 นางสาวฉัตรพร  อ่อนสาคร ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
11 40969 นางสาวไอศวรรย์  ศิริมงคล ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
12 40963 นางสาวพรรณธิภา  นัมคณิสรณ์ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
13 41676 นางสาวอภิชญา  บำรุงกิจ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
14 40955 นางสาวณัฐณิชา  พันธุ์มี ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
15 38655 นายวัชรากร  แซ่เอี๊ยว ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
16 38536 นางสาวอวิกา  เป้าประยูร ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
17 38522 นายปภพ  สุวรรณพรม ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
18 38511 นายกิตตินนท์  ทรัพย์สอน ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
19 38532 นางสาวณัฐวิมล  ประวัติกูล ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
20 40840 นางสาวณัฐธยาน์  ศรีจันทร์อินทร์ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
21 38531 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรบัณฑิต ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
22 40838 นางสาวกมลชนก  สร้อยศรี ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
23 40844 นางสาวอภิชญา  สร้อยศรี ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
24 40841 นางสาวนันทิยา  ปรีชาโชติ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
25 38529 นางสาวกันตา  เดชรักษ์ปรีชากุล ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
26 38533 นางสาวนวินดา  ด้วงมาก ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
27 38535 นางสาวภัณฑิลา  ประสิทธิ์นราพันธุ์ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
28 38534 นางสาวเพ็ญพิชชา  ชอบชน ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
29 38671 นายจิรายุ  งามญาณ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
30 40905 นายคฑาวุธ  สถาพร ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
31 40920 นางสาวณิชนันทน์  หอมอ้ม ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
32 40924 นางสาวภัทรกันย์  สุรัสวดี ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
33 38807 นายอดิรุจ  ปลอดอ่อน ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
34 39126 นายปัณณทัต  ตาลลักษณ์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
35 38687 นายนัทธกาล  พลอาจ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
36 38688 นายบรรพต  หัตถแพทย์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
37 38794 นายภครนนท์  นนทะการ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
38 38642 นายพชรพล  รัตนพันธุ์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
39 41005 นายศุภวิชญ์  ศรีสุข ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
40 38609 นายเวธน์วิทิต  เถาพันธ์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th