Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

EIS เพื่อการศึกษา

รหัส : 055

ชื่อกิจกรรม : EIS เพื่อการศึกษา

สถานที่ : 1143

รายละเอียด :
แผนการเรียน EISP

ครูที่ปรึกษา :
ครูวิศรุต บัวตูม

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39784 นางสาวอรณิชาภา  พุ่มเล่ง ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
2 42124 นางสาววรางคณา  แนบสนิท ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
3 40799 นางสาวญาณิศา  ผลอุทิศ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
4 40798 นางสาวชัชชนันท์  โตมีศิลป์ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
5 38465 นางสาวธนัตดา  โชคมิ่งขวัญ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
6 40804 นางสาวพิชญ์สินี  วิศรุตวงศกร ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
7 40791 นายปัณณทัต  ทัศนา ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
8 40806 นางสาวภัคภิญญา  จันทร์ธนไพบูลย์ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
9 39996 นายก้องกิดากร  กรับไกรแก้ว ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
10 39966 นายบุลากร  สละชั่ว ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
11 39908 นายจิณณธรรม  ชำนาญศิลป์ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
12 39825 นายภูชิสส์  จิตต์สงวน ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
13 39811 นางสาวสุภาวดี  อยู่เจริญ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
14 42120 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทโต ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
15 42116 นายอักขะกุณ  วสุพิพัฒ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
16 42118 นางสาวจณิสตา  จิรวรนันท์ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
17 42125 นางสาววรางคณา  ศิริวิจิตรกุล ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
18 42119 นางสาวณัฐชานันท์  โกธนประเสริฐ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
19 39791 นายณัฏฐกิตติ์  ทิพโสต ม.4/3 7 ก.ค. 2565
20 39926 นายปุญญพัฒน์  แก้วกระจ่าง ม.4/3 7 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th