Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ทบทวนความรู้พิชิต TCAS

รหัส : 055

ชื่อกิจกรรม : ทบทวนความรู้พิชิต TCAS

สถานที่ : 1135

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้น ม.6

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุพจนา ยุติวงษ์

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39345 นายภคิณ  ชีพสมุทร ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
2 41460 นายชวัลกร  ทูปิยะ ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
3 41461 นายปิยังกูร  ศึกษา ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
4 41473 นางสาววชิรญาณ์  อินชูกูล ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
5 39151 นางสาวมินท์ธิตา  ไทรเมฆ ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
6 39198 นายวีรพัชญ์  พรตประเสริฐ ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
7 39415 นายธราเทพ  แสงเพ็ชร ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
8 41663 นางสาวมัลลิกา  กงไกรลาศ ม.6/13 6 มิ.ย. 2566
9 39294 นายนาถวัฒน์  กอบกระโทก ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
10 41660 นางสาวพัชราพร  สวัสดี ม.6/13 6 มิ.ย. 2566
11 39399 นายกิติพงษ์  เมืองวงศ์ ม.6/13 6 มิ.ย. 2566
12 39299 นายพรกฤด  ช่วยทัต ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
13 41462 นายพชร  คงสมบุญ ม.6/4 6 มิ.ย. 2566
14 41735 นางสาวสิตากาญจน์  ทองคำเปลว ม.6/12 6 มิ.ย. 2566
15 41640 นางสาววีริศรา  ประจงจัด ม.6/12 6 มิ.ย. 2566
16 39352 นายวัชรพงศ์  ราชสินธ์ ม.6/11 6 มิ.ย. 2566
17 41464 นางสาวกุลิสรา  ศิลารัตนชัย ม.6/4 7 มิ.ย. 2566
18 39201 นางสาวจุติณัฏฐ์  นันทวดีพิศาล ม.6/4 7 มิ.ย. 2566
19 41453 นางสาวปราญชรี  ฉิมพลี ม.6/4 7 มิ.ย. 2566
20 41465 นางสาวจิดาภา  ชุมพล ม.6/4 7 มิ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th