Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

สิ่งที่อยากเป็น

รหัส : 083

ชื่อกิจกรรม : สิ่งที่อยากเป็น

สถานที่ : 1242

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูรัชดาวรรณ อัมรี

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 23

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41584 นางสาวญาธิป  สวัสดิชัย ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
2 41591 นางสาวศศิภัส  ไพโรจน์ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
3 42253 นางสาวชยานิษฐ์  อารีเพื่อน ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
4 39376 นายพริษฐ์  อินโอภาส ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
5 39393 นายอชิระ  บุญโพธิ์แก้ว ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
6 39370 นายนนทวัฒน์  จันทร์แดง ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
7 41589 นางสาวพรวิสา  สุขสม ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
8 41593 นางสาวอณิชญา  สัตยาพงษ์ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
9 42226 นางสาวณัฐณิชา  ศรีสัจจวรกุล ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
10 42235 เด็กหญิงมณิสรา  ทองลอย ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
11 42227 นางสาวดวงกมล  รัชคง ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
12 41577 นายวโรดม  บ่อสุข ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
13 40093 นายเตชินท์  รินทอง ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
14 40040 นายกฤติน  เลิศภัทรกิตติกุล ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
15 39869 นายอภิสิทธิ์  ฑีฆายุ ม.4/14 13 มิ.ย. 2565
16 41585 นางสาวธิติมา  รอดอินทรา ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
17 40033 นายศุภโชค  พันธ์ผล ม.4/14 13 มิ.ย. 2565
18 41620 นางสาววิรวรรณ  อังคุระษี ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
19 39463 นายภูศิริ  เครือมะก่ำ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
20 39447 นายธนชาติ  ตุลกรรณ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
21 39467 นายเรืองฤทธิ์  วิรมย์รัตน์ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
22 40037 นายสปัญญ์  กิตติธาดา ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
23 40006 นายธนภัทร  ดอนมูล ม.4/11 30 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th