Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

จิปาถะศิลป์

รหัส : 022

ชื่อกิจกรรม : จิปาถะศิลป์

สถานที่ : ห้องศิลปะ อาคารศิลปะ

รายละเอียด :
มีความตั้งใจ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีความรักในการทำงานศิลปะ และมีความสนใจที่จะศึกษาสายศิลปะในระดับที่สูงขึ้น

ครูที่ปรึกษา :
ครูฉัตรกมล ยุทธนากร
ครูณัฐวัฒน์ เข็มโคตร

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 40

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42258 เด็กหญิงศรสวรรค์  โชติช่วง ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
2 42365 นางสาวประภัสสร  กองแก้ว ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
3 41666 นางสาวอรณิชา  ธรรมเกษร ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
4 39449 นายธนันท์ธร  ถนอมศักดิ์ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
5 41532 นางสาวชญานิษฐ์  ทองอ่วม ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
6 41495 นางสาวนภัส  ชัยคาม ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
7 41500 นางสาวสมิตานันท์  ศูนย์หนองนก ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
8 42277 นางสาวสุทธดา  ชนาภัทรโภคิน ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
9 41497 นางสาวปาณัสญา  อินทะพันธุ์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
10 40993 นายกฤษณพงศ์  ทรัพย์บรรจง ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
11 40973 นายศิฐิพรรษ  เวชการี ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
12 42181 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิริยะสหกิจ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
13 42304 นายกมลภพ  อาศัยราษฎร์ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
14 40092 นายณัฐพงศ์  สังข์ทอง ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
15 42314 นางสาวสิพัชร์ตา  สถาวรกุลเสฏฐ์ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
16 42313 นางสาวสรัลพร  ผลสมบัติ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
17 40030 นายศิวกร  บุญสาร ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
18 40115 นายวรยศ  หมื่นหอ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
19 40007 นายธนาทร  อภัย ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
20 39156 นางสาวฮาน่า  นากาโตะ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
21 42311 นางสาวชนากานต์  จ้อยร่อย ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
22 41465 นางสาวจิดาภา  ชุมพล ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
23 41453 นางสาวปราญชรี  ฉิมพลี ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
24 41505 นางสาวจุฑามาศ  เพิ่มศิลป์ ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
25 39920 นายนิธิภูมิ  รัตพูน ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
26 39896 นางสาวปภาวรินท์  วัฒนพฤกษชาติ ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
27 39871 นางสาวเพ็ญนีติ์  ชินปัญจะพล ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
28 40070 นายภาณุพงษ์  สุขสุด ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
29 42273 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตะเพียนทอง ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
30 39872 นางสาวภานิชา  ศุกร์กัลยา ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
31 40118 นายศุกมีนา  คุ้มรอด ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
32 40117 นายวิทยากร  พิมทำมา ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
33 40011 เด็กชายนภสินธุ์  มิ่งไธสงค์ ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
34 42274 นางสาวพิชณัฐ  พลอาจ ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
35 39937 นายภาณุวัฒณ์  เฮงประเสริฐ ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
36 40062 นายปรเมศร์  ศรีธรรมมา ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
37 40052 นายธนภัทร  เชื่อมเจ่ง ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
38 42307 เด็กชายวิธวิทย์  ทองนาค ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
39 40341 นางสาวภรภัทร  พ่วงรักษ์ ม.6/13 30 มิ.ย. 2565
40 39835 นางสาวชนิตา  ชาญสำโรง ม.4/6 1 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th