Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ชุมนุมศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัว

รหัส : 030

ชื่อกิจกรรม : ชุมนุมศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัว

สถานที่ : ใต้อาคารชิณวรฯ

รายละเอียด :
นักกีฬาเทควันโด วูซู ยูยิตสู ของโรงเรียน ผู้ที่สนใจในศิลปะการต่อสู้ เพื่อการป้องกันตัว และกล้าแสดงออก

ครูที่ปรึกษา :
ครูศักดา สมัครสมาน

จำนวนรับ : 23

ยอดปัจจุบัน : 23

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40668 เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์ทอง ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
2 41117 เด็กชายภรัณยู  ภิญญธนาบัตร ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
3 41119 เด็กชายภูวดิท  นิจกิจ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
4 41126 เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมพวก ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
5 40666 เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน ม.3/8 13 มิ.ย. 2565
6 40420 เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
7 41653 นางสาวกาญมณี  เปรมปรีชา ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
8 41139 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สะอาด ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
9 41576 นายโยนาธาน  พอร์ช ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
10 40566 เด็กชายนวินธิษณ์  แจ้งประดิษฐ์ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
11 40755 เด็กชายภูเมศร์  สุขคีรี ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
12 41374 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองนพคุณ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
13 40576 เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
14 42342 นางสาวสุพิชชา  นพภา ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
15 40630 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มีระหงษ์ ม.3/7 13 มิ.ย. 2565
16 40629 เด็กชายสุทธินันท์  เขมะสุข ม.3/7 13 มิ.ย. 2565
17 40623 เด็กชายวสุ  ยมมะนา ม.3/7 13 มิ.ย. 2565
18 41754 เด็กหญิงฌิมา  เกศการุณกุล ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
19 42220 นายพฤฒิพงศ์  นาพรม ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
20 40662 เด็กชายพชรพล  ชื่นชูผล ม.3/8 24 มิ.ย. 2565
21 42013 เด็กชายญาณวุฒิ  กิตติธนะวงศ์ ม.1/7 24 มิ.ย. 2565
22 38448 นายกลยุทธ  ยิ่งราษฎร์สุข ม.6/2 24 มิ.ย. 2565
23 42338 นางสาวพรรณิสรณ์  ธรรมเกษร ม.4/15 30 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th