Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

รักภาษาอังกฤษ

รหัส : 041

ชื่อกิจกรรม : รักภาษาอังกฤษ

สถานที่ : 1126

รายละเอียด :
เฉพาะม. 6 เท่านั้น

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุชาดา คุ้มพ่วงดี

จำนวนรับ : 28

ยอดปัจจุบัน : 11

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 38555 นายศุภณัฐ  ขุมโมกข์ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
2 40788 นายกันตพงศ์  เมืองมั่งคั่ง ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
3 38552 นายภูณภัษฐ์  สิงขร ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
4 40827 นายปิยพัชร์  โกฉัยพัฒน์ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
5 38560 นางสาวชนณัทชา  สินสุวรรณ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
6 40831 นางสาวสุชญา  จิรฐิติโชติ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
7 40828 นางสาวกันยรัตน์  เชยเอี่ยม ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
8 38436 นางสาวบุษญาวดี  วงศิริ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
9 38483 นายณัฐกร  แสงสุกวาว ม.6/3 23 มิ.ย. 2565
10 38610 นายศุภวิชญ์  แช่มล้วน ม.6/3 23 มิ.ย. 2565
11 40790 นายบรรณสรณ์  อิ่มเอิบ ม.6/3 23 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th