Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

บาสเกตบอล

รหัส : 029

ชื่อกิจกรรม : บาสเกตบอล

สถานที่ : สนามบาส

รายละเอียด :
เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน และเป็นผู้ที่มีทักษะกีฬาบาสเกตบอลระดับดี และมีความสนใจ

ครูที่ปรึกษา :
ครูภัทรพล เจริญเมือง
ครูธวัชชัย กสิพร้อง

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 39

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42053 เด็กชายธนาธิป  ศรนรินทร์ ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
2 41118 เด็กชายภาวิต  โฆษจันทร์ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
3 40771 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภัยผ่องแผ้ว ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
4 41108 เด็กชายณัชช์พฤกษ์  เกียรติอาภรณ์ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
5 40766 เด็กชายสิรภพ  อีดหมาด ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
6 40747 เด็กชายปาณัสม์  ประจำกิจ ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
7 41217 เด็กชายโชติพงศ์  น้อยราช ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
8 40734 เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่อึ้ง ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
9 42066 เด็กชายรติ  เลาหพัฒนกุล ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
10 41385 เด็กชายจิรภัทร  เสนาะสรรพ์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
11 40770 เด็กชายอินทัช  โคตะมา ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
12 41120 เด็กชายรุจิภาส  ประสพสิน ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
13 41257 เด็กชายฐิติวัชร์  นาสิงห์ทอง ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
14 41859 เด็กชายแทนคุณ  บุตรจันทร์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
15 42245 เด็กชายพิชญางกูร  ขอดเตชะ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
16 41722 นายภูตะวัน  พิจารณ์ ม.5/16 13 มิ.ย. 2565
17 41862 เด็กชายนิบุณ  เจริญยศ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
18 41831 เด็กชายชาญ  กาศสมบูรณ์ ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
19 41604 นายศิลา  บำรุงพันธุ์ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
20 41827 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  ผลสมบัติ ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
21 41864 เด็กชายภาม  พานิชผล ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
22 41959 เด็กชายอนุภัทร  เกียรติภัทรชัย ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
23 42002 เด็กชายกฤษณะ  ไชยานนท์ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
24 41304 เด็กชายธนบดี  ใจอารีย์ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
25 41347 เด็กชายชาคริต  เขมะวงศ์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
26 41350 เด็กชายณภัทร  โมใหญ่ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
27 41353 เด็กชายณัฐดนัย  สว่างแสง ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
28 41221 เด็กชายณัฐธนนท์  ธนารัญญ์โรจน์ ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
29 41672 นายณัฐวัฒน์  รักษาชีพ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
30 41272 เด็กชายปุณณวิชย์  วุฒิ ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
31 41326 เด็กชายภูมิพัฒน์  เข็มทอง ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
32 39921 นายบัณณวิชญ์  แทนนิกร ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
33 42306 นายวรธน  มะโนทัย ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
34 41176 เด็กชายธนสิษฐ์  ภุมรากูล ม.2/5 15 มิ.ย. 2565
35 42088 เด็กชายวัทธิกร  วิลานันท์ ม.1/9 16 มิ.ย. 2565
36 41109 เด็กชายณัฐพนธ์  แก้วสีม่วง ม.2/3 16 มิ.ย. 2565
37 42012 เด็กชายชุติพนธ์  โกพล ม.1/9 22 มิ.ย. 2565
38 42045 เด็กชายชัยมงคล  หลิน ม.1/10 23 มิ.ย. 2565
39 41396 เด็กชายธีธัช  เชื้อแก้ว ม.2/10 30 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th